Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Gminy Nieporęt

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt (dale Administrator).
 2. Administrator w prawach dotyczących zadań zleconych należących do właściwości innych Administratorów występuje jako Współadministrator.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail-a na adres: iod@nieporet.pl lub wysyłając korespondencję na adres Urzędu Gminy Nieporęt.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach realizowanych zadań w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, w ramach realizowanych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach :

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w oparciu
o przepisy art. 6 ust. 1 lit c RODO,

2)podejmowanych przez Administratora działań i realizowanych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w oparciu o przepisy art. 6 ust.1 lit e RODO,

3)realizacji umów zawartych z kontrahentami, w celu realizacji zadań własnych
i zleconych Gminy Nieporęt, funkcjonowania Urzędu Gminy w Nieporęcie
i podległych jednostek organizacyjnych, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit b RODO,

4)ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit d RODO,

5)pozostałych, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit a RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa
w pkt. 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)inne uprawnione organy i podmioty,

3)inne podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
  z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Szczegółowe informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”, dostępnej pod adresem nieporet.pl .
 6. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres: Urząd Gminy Nieporęt ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając korespondencję na adres: urzad@nieporet.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (22) 767 04 00.

Wójt Gminy Nieporęt

/ – / Sławomir Maciej Mazur