UWAGA!
Informujemy, że 15 września upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2015 r.
W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2015 r., sierpień 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości poprzez dostarczenie upomnienia do zobowiązanego. Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł.

Ponadto w przypadku braku ww. wpłaty po otrzymaniu upomnienia – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który zostanie skierowany do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji administracyjnej.