Jednym z obowiązków gmin, w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania. Zobowiązanie to wynika z art. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również z aktów wykonawczych do ww. ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone, w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Foto

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Foto