Rok: 2016

XXXIV Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 897/51, o pow. 0,0700 ha, położonej we wsi i gminie Nieporęt, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, na rzecz dotychczasowego najemcy tego budynku.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 897/52, o pow. 0,0615 ha, położonej we wsi i gminie Nieporęt, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, na rzecz dotychczasowego najemcy tego budynku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 109/5  położoną w Kątach Węgierskich gm. Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca części działki o nr 40/21 położonej w Zegrzu Południowym gm. Nieporęt.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Białobrzegach stanowiących części działkę nr 304 i nr 270/2 oraz działkę nr 270/1, na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2019.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał

 

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym.

Na osiedlu w Białobrzegach   zaprojektowano ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników retencyjno-rozsączających, które odprowadzają wody opadowe do gruntu, likwidujących problem powstających na drodze osiedla kałuż.
W Zegrzu Południowym zaplanowano 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedna zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.
Na realizację inwestycji gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb2_kanalizacja_dof22_kanalizacja_dof4

Segregujmy elektroodpady!

W najbliższym czasie w trzech miejscach na terenie Gminy Nieporęt zostaną ustawione Gminne Punkty Elektroodpadów, do których mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie wrzucać takie odpady jak zużyte tonery, zużyte płyty CD, zużyte żarówki, zużyte baterie oraz zużyte telefony komórkowe i ładowarki.

Każdy z Gminnych Punktów Elektroodpadów będzie składał się z 7 tub, każda o pojemności 33 litrów. Wszystkie tuby będą odpowiednio oznaczone fotografią, która będzie wskazywała jaki rodzaj odpadów do której tuby należy wrzucić. Gminne Punkty Elektroodpadów będą tak skonstruowane, że odpady, które się w nich znajdą, nie będą zagrażały środowisku.

Elektroodpady są rodzajem odpadów bardzo niebezpiecznych dla środowiska. Zawierają wiele substancji szkodliwych dla człowieka i dla otaczającego nas świata (np. rtęć, ołów, azbest). W związku z powyższym muszą być zbierane oddzielnie i wrzucane do specjalnych pojemników lub zawożone do specjalnie do tego wyznaczonych miejsc.

Zachęcamy więc do korzystania z Gminnych Punktów Elektroodpadów, aby chronić siebie, swoich bliskich i środowisko.

Miejsca, w których niebawem powstaną Gminne Punkty Elektroodpadów:

 1. Osiedle Głogi – przystanek autobusowy przy parkingu samochodowym (w kierunku Nieporętu)
 2. Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt – obok biletomatu.
 3. Osiedle w Białobrzegach – w okolicach pawilonu handlowego przy tablicy ogłoszeniowej.

Ponadto przypominamy, że Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) można również oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ulicy Małołęckiej 62 w Nieporęcie i jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00 oraz dwa razy do roku wystawiać przed posesję w dniach wyznaczonych w harmonogramie.

elektroodpady

Ze źródełka zamiast z butelki

W szkole w Izabelinie uczniowie wzięli udział w uroczystości uruchomienia dwóch źródełek wody pitnej, które zapewniają im nieograniczony dostęp do wody pitnej. Takie same źródełka zamontowane zostały we wszystkich gminnych szkołach, łącznie 10 sztuk.

Montaż urządzeń wykonany został na zlecenie wójta i sfinansowany z gminnego budżetu. Woda w źródełkach pochodzi z wodociągu gminnego, a całe urządzenie posiada wymagane atesty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to szkoły przed ich uruchomieniem zlecają wykonanie badania jakości wody i będą ją cyklicznie kontrolować. Będą również dbać o stan i czystość źródełek. Ich kształt zapewnia możliwość łatwego skorzystania z nich osobom niepełnosprawnym.

Swobodny dostęp do wody pitnej na terenie szkoły ma istotne znaczenie dla zdrowia uczniów. Jest to zdrowa alternatywa dla słodzonych napojów, które są przyczyną nadwagi, otyłości i próchnicy wśród dzieci. To również lżejszy plecak, bo uczeń nie zabiera ze sobą butelki z napojem oraz oszczędności w ramach domowego budżetu. Chronimy również w ten sposób środowisko, ograniczając ilość zużytych plastikowych opakowań i kubków.

Życzymy smacznej wody!

Radni uchwalili budżet na 2017 rok

Podczas sesji w dniu 15 grudnia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2017 rok. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni w liczbie 15.

Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025. Radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały. Również w głosowaniu nad budżetem wzięli udział wszyscy radni, 15 głosami „za” przyjmując przedstawiony projekt.

Dochody gminy w 2017 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 78 787 890 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 595 525 zł, co stanowi 92,14% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 6 192 365 zł, co stanowi 7,86% dochodów ogółem.

Wydatki gminy ustalono w kwocie 87 545 399 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68 391 818 zł, co stanowi 78,12% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 19 153 581 zł, co stanowi 21,88% wydatków ogółem.

Największe źródłem dochodów stanowi udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który zaplanowano w wysokości 23 700 000 złotych. Wzrosła subwencja oświatowa, zaplanowana w kwocie 13 815 626 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wypłaty w ramach programu „500+”, zaplanowano 9 779 000 zł.

Najważniejsze inwestycje gminne w 2017 roku to projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Białobrzegach – 3 650 519 zł i Zegrzu Południowym – 2 122 937 zł, w Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie – 1 550 000 zł oraz budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach – 1 800 000 zł.

W styczniowym wydaniu Wieści Nieporęckich przedstawimy Czytelnikom Informator Budżetowy Gminy Nieporęt na 2017 rok.

NIE dla skrócenia linii 705 i 735!

Szanowni Państwo!

Zarząd Transportu Miejskiego proponuje zmiany w układzie komunikacyjnym na Białołęce. Niestety, jak już informowałem, zmiany dotyczą również tras linii 705 i 735 i zakładają skrócenie ich do Żerania FSO.

21 grudnia, w godzinach 17.00-21.00,  w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym odbędą się konsultacje tego projektu z mieszkańcami gminy Nieporęt.

Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu wszystkich, dla których ważne jest, by autobusy 705 i 735 nadal kursowały do przystanku Metro Marymont. Na spotkaniu zgłosić będzie można swoje uwagi, propozycje i postulaty dotyczące postulowanych zmian. Każdy głos sprzeciwu będzie się liczyć w batalii o pozostawienie tras linii 705 i 735 w dotychczasowym kształcie.

Już teraz swoje uwagi w sprawie proponowanych zmian komunikacyjnych zgłaszać można mailem na adres bialoleka@ztm.waw.pl.

XXXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz zgodnie z § 57 ust. 6 uchwały Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59, poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm. z 2013 r.,                        poz. 13443), zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a,  z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017 – 2025.

4.      Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Nieporęt, w tym:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2)      odczytanie opinii Komisji stałych,

3)      odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,

4)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

5)      odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

6)      dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

7)      przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.

5.      Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt:

Eugeniusz Woźniakowski

 

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał

 

Prace budowlane na ulicy Szkolnej w Izabelinie

Powiat Legionowski przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt realizuje przebudowę ulicy Szkolnej w Izabelinie

Jak już informowaliśmy, przebudowa obejmuje odcinek drogi długości 826 metrów. Jezdnia poszerzona została do 6 metrów, z jednej jej strony budowany jest chodnik szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do posesji. Pobocze z miejscowym odwodnieniem utwardzone będzie kruszywem. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa  ulicy.

Koszt inwestycji, której głównym inwestorem jest Powiat Legionowski, wyniesie przeszło 994 tys. złotych. Gmina Nieporęt wsparła przedsięwzięcie finansowo kwotą 300 tys. złotych.

Roboty zakończą się w listopadzie.

2_szkolna

Kontynuujemy rozbudowę budynku urzędu gminy

Po przerwie, spowodowanej oczekiwaniem na wykonanie przez PGE likwidacji napowietrznej  linii energetycznej w centrum Nieporętu, wznowione zostały prace przy rozbudowie budynku urzędu gminy.

W wyniku zrealizowanej przebudowy linii, zniknęły kable napowietrzne w rejonie skrzyżowania Jana Kazimierza z ulicą Szkolną, aż do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej. Stary słup z transformatorem zastąpiła nowoczesna stacja kontenerowa, zlokalizowana na tyłach urzędu.

Obecnie realizowane są prace budowlano-montażowe stanu surowego budynku. Wykonywany jest fragment stropu nad pierwszym piętrem i roboty murarskie ścian na drugim piętrze. W grudniu Wykonawca inwestycji rozpocznie montaż więźby dachowej wraz z pokryciem z blachodachówki. Po zakończeniu rozbudowy, gdy budynek uzyska pozwolenie na użytkowanie, rozpocznie się modernizacja starej części urzędu. Polegać ona będzie na przebudowie instalacji teletechnicznej, na którą gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu „E-urząd w Gminie Nieporęt”.

Termin zakończenia całości inwestycji wyznaczono na październik 2017 roku.

2_urzad