Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy

oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Nieporęt.

Zapraszam do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022 – 2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.09.2022 r. do 31.10.2022 r. poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej gminy.

Proszę o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:

  • w formie elektronicznej na adres: urzad@nieporet.pl;
  • osobiście, w formie pisemnej do Urzędu Gminy Nieporęt;
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Nieporęt.

Dokument Strategii jest podstawowym opracowaniem z perspektywy rozwoju gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030 jest dokumentem wyznaczającym długofalowe cele i kierunki rozwojowe gminy. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dokument kierunkuje politykę rozwojową jednostki, wyznaczając cele, do których gmina powinna dążyć w perspektywie lat wskazanych w Strategii, a więc do 2030 roku.

Zapraszam do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu wraz z załącznikami. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z Wami Cele i Kierunki Strategiczne na najbliższe lata spełnią w największym stopniu oczekiwania lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur