Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nieporęt

Informujemy, że wójt gminy planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

Oferujemy mieszkańcom udział w projekcie polegającym na budowie indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie:

OZE

INSTALACJA

KOSZT INSTALACJI

DOFINANSOWANIE

KOSZT UŻYTKOWNIKA

Pompy ciepła powietrzna 2,5kW do CWU

ok 12 000zł

80 %

ok 2400 zł

Pompy ciepła 14 kW do CO

ok 40 000zł

80 %

ok 8000 zł

CWU – ciepła woda użytkowa, CO – centralne ogrzewanie

Instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych, w których wykorzystywane będą do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy Nieporęt i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po 5 latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych, o które wystąpi gmina Nieporęt.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj-czerwiec 2016 roku. Osoby zainteresowane montażem OZE proszone będą o wypełnienie ankiet, deklaracji oraz podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie i umowy użyczenia części nieruchomości, na podstawie których zostanie podpisana umowa i składanie ich w terminie od 25 kwietnia do 25 maja 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt.

Wszystkie niezbędne dokumenty będą dostępne na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz w Urzędzie Gminy Nieporęt.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby zameldowane na terenie gminy i/lub odprowadzające podatek dochodowy na rzecz gminy Nieporęt.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2016r. o godz. 18.00

w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 9a.

kolektory słoneczne

Ekologiczna gmina Nieporęt – solary dla mieszkańców

Projekt, największy tego typu na Mazowszu, którego łączny koszt wyniósł blisko 8 mln zł, w 70% finansowany był ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Dodatkowe 5% dofinansowania pochodziło z budżetu gminy.

Dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym prowadzonym przez Urząd Gminy, mieszkańcy chętnie przystępowali do projektu. O jego popularności świadczy fakt, że już po zamknięciu listy uczestników zgłaszały się jeszcze osoby, które chciały wziąć w nim udział.

Montaż kolektorów wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma EKOINSTAL sp. Z o.o. ze Skierniewic Prawych. . Do końca 2014 roku zamontowano 460 kolektorów na budynkach mieszkalnych, a w 2015 roku 130 pozostałych zestawów.

Kolektory słoneczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną, przeznaczoną do dalszego wykorzystania do ogrzewania wody użytkowej. Oznacza to ekologiczne korzystanie z odnawialnych źródeł energii i umożliwia uzyskanie oszczędności finansowych. – Dzięki solarom mieszkańcy zaoszczędzą energię i finanse, a wszyscy będziemy cieszyć się czystszym powietrzem, co dla gminy turystycznej, jaką jesteśmy, ma bardzo duże znaczenie – powiedział wójt Maciej Mazur.

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

loga.jpg

ZGŁOSZENIE WAD I USTEREK

 

Zgłoszenia wad lub usterek na zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych mogą Państwo dokonać za pośrednictwem infolinii:

Infolinia techniczna – 721 899 001
Serwis – 885 551 504

email: solary@ekoinstal.net

LUB ZA POMOCĄ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY NIEPORĘT

DRUK ZGŁOSZENIA USTERKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Beneficjent: Gmina Nieporęt

Tytuł projektu: „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 70%

Historia projektu

We wrześniu marszałek Adam Struzik oraz wójt Maciej Mazur podpisali umowę na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych w Gminie Nieporęt. Rozpoczęte w 2010 roku starania Gminy o uzyskanie środków unijnych zakończyły się sukcesem i wkrótce rozpocznie się realizacja projektu.

O losach wniosku, który Gmina Nieporęt w grudniu 2010 r. złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, informowaliśmy mieszkańców na bieżąco. Dotyczył on dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka), budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt. Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy. Wykorzystywanie kolektorów słonecznych nie tylko obniża rachunki. Ma przede wszystkim wymiar ekologiczny, pozwala nam zachować czyste środowisko. Zainteresowanie energią odnawialną było bardzo duże, udział w projekcie zadeklarowało 591 gospodarstw.

W lipcu 2011 r. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.
Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej, spełniając określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu, a tylko pierwszych 16 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystały całą kwotę przyznanych środków.
Wójt Gminy Nieporęt złożył protest, zarzucając MJWPU dokonanie krzywdzącej oceny złożonego projektu. Protest został rozpatrzony pozytywnie i wniosek został ponownie przekazany do oceny merytorycznej. Okazała się ona pomyślna i Gmina znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinasowania.

Z uwagi na bardzo społeczny charakter wniosku, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego, Wójt Gminy zwracał się wielokrotnie do Marszałka Województwa oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z prośbą o zwiększenie środków przeznaczonych na alokację (rezerwę) odwoławczą lub wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych środków w naborze wniosków dla działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” i zakwalifikowanie wniosku Gminy Nieporęt do dofinansowania.
Wysiłki te zakończyły się sukcesem i w efekcie podpisaniem umowy na przyznanie Gminie środków finansowych.

Informacje o projekcie

W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych w 590 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji inwestycji, pozostałe 30% zobowiązani są pokryć Mieszkańcy – uczestnicy projektu. Szacowany koszt indywidualnego zestawu to ok 15 000 zł brutto. Całkowity koszt realizacji zadania to 9 857 211,32 zł, w tym dofinansowanie 6 345 766,00 zł. Gmina Nieporęt planuje ponieść w ramach środków własnych koszty organizacyjne, związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty podatku Vat w projekcie.
Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji do przetargu, który wyłoni wykonawcę robót instalacyjnych. Ogłoszenie przetargu nastąpi w styczniu 2014 roku, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w I kwartale 2014 roku. Samo wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest na II i III kwartał 2014 roku. W przypadku korzystnych warunków pogodowych prace te mogą rozpocząć się nieco wcześniej. Informujemy ponadto, że Wykonawca robót będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, wykorzystane materiały oraz zamontowane kolektory słoneczne na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty wykonania przedmiotu umowy, w tym w każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 przegląd serwisowy.

Potwierdzenie uczestnictwa

W związku z długim, prawie 3-letnim okresem oczekiwania na przyznanie środków w ramach projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, prosimy o pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest podpisać aneks do umowy, który dostępny jest w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Pismo w sprawie potwierdzenia uczestnictwa w projekcie

Płatności

Każdy mieszkaniec, który potwierdzi uczestnictwo w projekcie, zobowiązany będzie do wpłaty kwoty stanowiącej 30% kosztów realizacji inwestycji, po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wykonania instalacji solarnych oraz po obliczeniu ostatecznej wartości projektu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Urzędu Gminy Nieporęt pisemnej informacji o wysokości wpłaty.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości na której mają zostać zamontowane kolektory

Gmina Nieporęt instalując kolektory słoneczne na nieruchomości, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza będzie udzielała dla danego podmiotu tzw. pomocy publicznej na drugim poziomie. Oznacza to m.in. konieczność udokumentowania wsparcia oraz zgłoszenia takiej pomocy do UOKiK przez Gminę. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na nieruchomości, gdzie ma być zainstalowany system kolektorów słonecznych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Kontakt:

Osobami do kontaktów w sprawie projektu są Pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych: Pan Piotr Brysiacz, Pani Justyna Chwojnicka-Gut, Pani Agnieszka Gawińska,– tel. 22 767-04-05, tel. 22 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt pok. 2.

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad uczestnictwa Mieszkańców gminy w Projekcie pt. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” wprowadzono następujący
Regulamin

Szczegółowy opis projektu znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Harmonogram realizacji inwestycji

BARDZO WAŻNE!!

W przypadku prywatnych budynków mieszkalnych – w sytuacji, gdy w okresie realizacji i/lub trwałości Projektu (tj. w okresie do 30.06.2020 r.), w danym budynku/lokalu właściciel prowadzi/rozpocznie działalność komercyjną (dotyczy to również przypadków gdzie jest wyłącznie zarejestrowania działalność gospodarcza), powinien on zgłosić ten fakt Gminie Nieporęt-Urzędowi Gminy Nieporęt oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, a uzyskaną pomoc w powyższym zakresie uznać za „pomoc de minimis”. W tej sytuacji Gmina Nieporęt-Urząd Gminy Nieporęt udokumentuje udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielenia.”

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

W związku z możliwością montażu kolektorów na budynkach, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do Regulaminu określających zasady uczestnictwa tych podmiotów w Projekcie

Zmiana regulaminu

ZGŁOSZENIE WAD I USTEREK

Zgłoszenia wad lub usterek na zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych mogą Państwo dokonać za pośrednictwem infolinii:

Infolinia techniczna – 721 899 001
Serwis – 885 551 504

LUB ZA POMOCĄ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY NIEPORĘT

DRUK ZGŁOSZENIA USTERKI

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji
dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę Ekoinstal na posesjach w Gminie Nieporęt w zakresie wykonanego zadania pn:
”Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

I. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnej oceny zaistniałej sytuacji i przed zgłoszeniem usterki do Urzędu Gminy podjęcia działania, we własnym zakresie, w celu wyeliminowania nieprawidłowości tz:
1. Gdy jest zbyt wysoka temperatura na kolektorze należy sprawdzić czy nie zostało wyłączone zasilanie elektryczne w kotłowni, w budynku, w danej miejscowości.
Jeśli tak to możliwie jak najszybciej przywrócić je, ewentualnie zapewnić awaryjne zasilenie lub zasłonić kolektor ciemnym materiałem.
Po przerwie w dopływie prądu elektrycznego temp na solarze osiągnąć może ponad 120˚C. Należy niezwłocznie uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym aż do obniżenia się temp na kolektorze poniżej 100 ˚C. Jeśli nie będzie to możliwe należy wezwać serwis.
2. Jeśli w zasobniku ciepłej wody temp wody osiągnęła 80˚C to należy obniżyć jej temperaturę poprzez pobór ciepłej wody.
3. Jeśli temperatura wody w zasobniku nie przekracza 50˚C w słoneczny dzień a na kolektorze temp wynosi powyżej 100 ˚C należy uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym (patrz instrukcja obsługi sterownika) i kontrolować temperaturę na zegarach grupy pompowej oraz przepływ na grupie pompowej. W przypadku nie podwyższenia się temperatury wody w zasobniku cw i nie obniżenia się temp na kolektorze należy wezwać serwis.
4. Gdy wystąpi brak ciepłej wody w zasobniku cw to należy ustalić czy nie było wcześniej poboru ciepłej wody, od kiedy nie ma ciepłej wody, jakie było nasłonecznienie i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.
5. Gdy brak ciepłej wody „ w kranie ” to sprawdzić temp wody w zasobniku, sprawdzić czy nie zostało zmienione ustawienie zaworu mieszającego i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 4.

II. W przypadku braku możliwości wyeliminowania we własnym zakresie, nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej, pomimo przeprowadzenia odpowiednich działań jak w punkcie I, należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce albo drogą mailową albo telefonicznie. Osoba kontaktowa to : Pan Jacek Markowicz,
tel. . 721 899 001

III. Podczas zgłoszenia przez Użytkownika informacji do Urzędu Gminy o powstałej usterce w instalacji solarnej zachodzi konieczność, dla ułatwienia i przyspieszenia działań naprawczych, podania takich informacji aby pozwoliły one ustalić miejsce i rodzaj usterki. Należy podać:
1. Czy awaria jest na instalacji wodnej czy glikolowej tz czy wycieka glikol czy woda?
2. Gdzie jest miejsce wycieku: czy na dachu, czy w kotłowni. Jeśli w kotłowni to przy jakim urządzeniu ( wskazane przesłanie zdjęcia miejsca z wyciekiem)
3. Podanie jakie jest ciśnienie w instalacji glikolowej – odczyt z manometru.
4. Podanie jaka jest temp wody w zasobniku i wskazane jest podanie temperatury na solarze

Usterki reklamacyjne należy zgłaszać do Wykonawcy pisemnie na adres: solary@ekoinstal.net

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej gwarancja nie obejmuje i będą wykonywane odpłatnie.
Do nieuzasadnionych wezwań należą:
1. Zgłoszenie usterki bez sprawdzenia możliwości usunięcia jej we własnym zakresie, tz nie dostosowanie się do zaleceń punktu I ( pozycja od 1 do 5 )
2. Zgłoszenie usterki powstałej na instalacji wewnętrznej budynku ( np.: instalacja kotła, pieca, CO, CWU),podłączonej do instalacji solarnej( poza miejscem włączenia).
Do wezwań płatnych przez Użytkownika należą:
1. Dodatkowe szkolenie Użytkownika w sprawie obsługi instalacji solarnej.
2. Spadek ciśnienia w instalacji solarnej i konieczność uzupełnienia glikolu gdy ubytek glikolu nastąpił przez zawór bezpieczeństwa, przy wzroście ciśnienia ponad 6 bar, z powodu nieprawidłowego użytkowania tej instalacji.
3. Konieczność wcześniejszej, niż planowana, wymiany glikolu, który stracił swoje właściwości na skutek występowania częstych przegrzewów z powodu nieprawidłowej eksploatacji instalacji solarnej.
4. Wymiana mechaniczne uszkodzonych, przez Użytkownika, elementów instalacji solarnej
i ewentualne, ponowne napełnienie jej glikolem.


Zwiększenie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Do 25% spadł udział własny mieszkańców, którzy przystąpili do gminnego programu Budowy systemu kolektorów słonecznych.

Dzięki wygospodarowaniu dodatkowych środków finansowych, Wójt Gminy wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania budowy kolektorów słonecznych. Podczas sesji w dniu 29 maja radni podjęli uchwałę, która zmniejszyła udział własny mieszkańców z 30% do 25%.

W chwili obecnej całkowite ceny zestawów wyglądają następująco:

Całkowita cena zestawu I (od 1 do 3 osób) – 10 701, 87, w tym udział własny mieszkańca – 2 675,47 zł
Całkowita cena zestawu II (od 4 do 6 osób) – 14 020,71 zł – w tym udział własny mieszkańca –
3 505,18 zł
Całkowita cena zestawu III (od 7 do 9 osób) – 17 083,59 zł – w tym udział własny mieszkańca –
4 270,90 zł.

Do chwili obecnej zamontowano kolektory na ok. 40 budynkach. Montaż odbywa się sprawnie, trwa ok. 2 dni. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem montażu Wykonawca przeprowadza w każdym budynku mieszkalnym wizję lokalną. W tym kontaktuje się telefonicznie lub osobiście. Z wizji lokalnej sporządzony zostaje odpowiedni protokół z udziałem właściciela, uwzględniający lokalne uwarunkowania co do możliwości i sposobu zamontowania na nich kolektorów słonecznych, a także wyznaczenia odpowiedniego pomieszczenia do zainstalowania pozostałych urządzeń i miejsc podłączenia instalacji elektrycznej. Następnie realizowane są roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne.

Wykonawcą inwestycji jest EKOINSTAL Sp.z o.o. adres. Skierniewice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, której przedstawicielem jest Pan Dariusz Niedźwiadek tel. 697-380-888, email – solary@ekoinstal.net, tel. do centrali 46 832-91-82, 46 832-92-71, fax. 46 831-14-14.
Informacji udzielają pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urząd Gminy Nieporęt pod nr tel. 22/ 767-04-05 oraz. 22/ 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, Na stronie internetowej Gminy – www.nieporet.pl utworzono zakładkę, za pośrednictwem której otrzymują Państwo otrzymywać aktualne informacje o projekcie.

„Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” – spotkanie informacyjne uczestników programu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom kwestii związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji, przedstawienie charakterystyki prac montażowych oraz organizacji dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przypominamy, że budowa kolektorów słonecznych obejmuje m.in.
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla 590 gospodarstw domowych na terenie Gminy Nieporęt,
2) wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na zamontowaniu instalacji 590 zestawów kolektorów słonecznych wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej,
3) uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych,
4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych.

Zamontuj kolektory słoneczne razem z Gminą Nieporęt

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do Urzędu Gminy w Nieporęcie – Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych celem składania wniosków o udział w Projekcie. W chwili obecnej dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji zestawu solarnego. O ile pojawią się możliwości budżetowe, Wójt Gminy wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania, a tym samym spowoduje to zmniejszenie udziału własnego mieszkańca.

Gmina wybrała do realizacji obecnie najnowocześniejsze pod względem technologicznym produkty solarne – kolektory próżniowe typu heat-pipe. Kolektory próżniowe typu heat-pipe to wysoko zaawansowana technologia solarna. Kolektor próżniowy jest do 30% sprawniejszy od kolektorów płaskich, zwłaszcza w tzw. okresach przejściowych tj. wiosna i jesień (ważna kwestia w warunkach klimatycznych dla Polski). Takie zalety wynikają ze zdolności kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania rozproszonego i drastycznie obniżonych strat ciepła dzięki „idealnej” izolacji jaką jest próżnia w rurach kolektora.
Podstawowe zalety tego rozwiązania to także:
1. Najnowocześniejsze kolektory typu heatpipe zawierają ogranicznik temperatury i wyłącznik zapobiegający przegrzaniu instalacji, dzięki czemu ich użytkownicy nie muszą się martwić w okresie urlopowo-wakacyjnym o przegrzanie instalacji oraz nie muszą robić dodatkowych zabezpieczeń hydraulicznych chroniących instalację przed przegrzaniem.

2. Wysoka efektywność przy niskim promieniowaniu słonecznym (pochmurne dni).
3. Efektywna praca kolektora przy usytuowaniu nie tyko bezpośrednio na południe co nie zawsze jest możliwe ze względu na ustawienie domu i jego dachu lub elewacji. Jest możliwość zmiany ustawienia absorbera (całej rury), tak aby przy nie korzystnym ustawieniu dachu skierować absorber możliwie na południe.
4. Łatwość montażu wynikająca z wagi poszczególnych elementów kolektora oraz że na dachu montujemy poszczególne lekkie rury szklane.
5. W przypadku uszkodzenia należy wymienić tylko poszczególne uszkodzone rury szklane (nie cały kolektor) bez ingerencji w układ hydrauliczny.
6. W przypadku degradacji glikolu i jego powolnej zmiany stanu skupienia i innych parametrów brak jest wpływu na zaleganie glikolu w części kolektora, a jedynie rurociągach instalacji solarnej – łatwe jego usunięcie.
7. Wysoka trwałość urządzeń dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów w tym np. anody tytanowej w zasobniku.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych instalacji solarnych Gmina Nieporęt wkroczy w nowy etap realizacji inwestycji proekologicznych i energooszczędnych. Mieszkańcy zaoszczędzają energię i finanse, a gmina zachowuje swój turystyczno-rekreacyjny charakter, dzięki m.in. czystemu powietrzu. Rozpoczniemy go budową kolektorów słonecznych, przy wykorzystaniu znaczącego, 70%-go dofinansowania unijnego.

Kolektory słoneczne są wysokosprawnymi urządzeniami do przetwarzania promieniowania słonecznego w energię cieplną przeznaczoną do dalszego wykorzystania do ogrzewania wody użytkowej. Są urządzeniami przeznaczonymi do eksploatacji całorocznej.

Właściciel obiektu, który wybuduje system solarny z żywotnością wynoszącą wiele dziesiątek lat przyczyni się do wzrostu wartości swojej nieruchomości. Gwarancja jakości na zamontowane kolektory wynosić będzie 5 lat. W tym okresie w każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 nieodpłatny przegląd serwisowy.

Wg danych od obecnych użytkowników zestawów solarnych wartość wniesionego wkładu pieniężnego przez Mieszkańca przy obecnym dofinasowaniu powinna się zwrócić maksymalnie w ciągu 5 lat. Po upływie okresu zwrotu inwestycji, który będzie się skracał wraz ze wzrostem cen energii, inwestycja zacznie przynosić inwestorowi wyraźne korzyści. Inwestowanie w system kolektorów słonecznych jest więc nie tylko korzystne, ale i perspektywiczne.
Prawidłowo zaprojektowany i zamontowany system kolektorów słonecznych może obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej o 90 %.

W 2014 r. planowana jest instalacja najnowszych próżniowych kolektorów słonecznych w 587 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Liczba dostępnych zestawów jest więc ściśle ograniczona. Zapraszamy do udziału w projekcie.

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt

loga.jpg

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Beneficjent: Gmina Nieporęt

Tytuł projektu: „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 70%

Historia projektu

We wrześniu marszałek Adam Struzik oraz wójt Maciej Mazur podpisali umowę na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych w Gminie Nieporęt. Rozpoczęte w 2010 roku starania Gminy o uzyskanie środków unijnych zakończyły się sukcesem i wkrótce rozpocznie się realizacja projektu.

O losach wniosku, który Gmina Nieporęt w grudniu 2010 r. złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, informowaliśmy mieszkańców na bieżąco. Dotyczył on dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Działania 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka), budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt. Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy. Wykorzystywanie kolektorów słonecznych nie tylko obniża rachunki. Ma przede wszystkim wymiar ekologiczny, pozwala nam zachować czyste środowisko. Zainteresowanie energią odnawialną było bardzo duże, udział w projekcie zadeklarowało 591 gospodarstw.

W lipcu 2011 r. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.
Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej, spełniając określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu, a tylko pierwszych 16 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystały całą kwotę przyznanych środków.
Wójt Gminy Nieporęt złożył protest, zarzucając MJWPU dokonanie krzywdzącej oceny złożonego projektu. Protest został rozpatrzony pozytywnie i wniosek został ponownie przekazany do oceny merytorycznej. Okazała się ona pomyślna i Gmina znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinasowania.

Z uwagi na bardzo społeczny charakter wniosku, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego, Wójt Gminy zwracał się wielokrotnie do Marszałka Województwa oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z prośbą o zwiększenie środków przeznaczonych na alokację (rezerwę) odwoławczą lub wykorzystanie możliwości pozyskania dodatkowych środków w naborze wniosków dla działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” i zakwalifikowanie wniosku Gminy Nieporęt do dofinansowania.
Wysiłki te zakończyły się sukcesem i w efekcie podpisaniem umowy na przyznanie Gminie środków finansowych.

Informacje o projekcie

W ramach projektu planowana jest instalacja kolektorów słonecznych w 590 prywatnych obiektach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji inwestycji, pozostałe 30% zobowiązani są pokryć Mieszkańcy – uczestnicy projektu. Szacowany koszt indywidualnego zestawu to ok 15 000 zł brutto. Całkowity koszt realizacji zadania to 9 857 211,32 zł, w tym dofinansowanie 6 345 766,00 zł. Gmina Nieporęt planuje ponieść w ramach środków własnych koszty organizacyjne, związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty podatku Vat w projekcie.
Obecnie trwają prace nad opracowywaniem dokumentacji do przetargu, który wyłoni wykonawcę robót instalacyjnych. Ogłoszenie przetargu nastąpi w styczniu 2014 roku, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w I kwartale 2014 roku. Samo wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest na II i III kwartał 2014 roku. W przypadku korzystnych warunków pogodowych prace te mogą rozpocząć się nieco wcześniej. Informujemy ponadto, że Wykonawca robót będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, wykorzystane materiały oraz zamontowane kolektory słoneczne na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty wykonania przedmiotu umowy, w tym w każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 przegląd serwisowy.

Potwierdzenie uczestnictwa

W związku z długim, prawie 3-letnim okresem oczekiwania na przyznanie środków w ramach projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”, prosimy o pisemne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest podpisać aneks do umowy, który dostępny jest w Dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Pismo w sprawie potwierdzenia uczestnictwa w projekcie

Płatności

Każdy mieszkaniec, który potwierdzi uczestnictwo w projekcie, zobowiązany będzie do wpłaty kwoty stanowiącej 30% kosztów realizacji inwestycji, po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wykonania instalacji solarnych oraz po obliczeniu ostatecznej wartości projektu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Urzędu Gminy Nieporęt pisemnej informacji o wysokości wpłaty.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości na której mają zostać zamontowane kolektory

Gmina Nieporęt instalując kolektory słoneczne na nieruchomości, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza będzie udzielała dla danego podmiotu tzw. pomocy publicznej na drugim poziomie. Oznacza to m.in. konieczność udokumentowania wsparcia oraz zgłoszenia takiej pomocy do UOKiK przez Gminę. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na nieruchomości, gdzie ma być zainstalowany system kolektorów słonecznych zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Kontakt:

Osobami do kontaktów w sprawie projektu są Pracownicy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych: Pan Piotr Brysiacz, Pani Justyna Chwojnicka-Gut, Pani Agnieszka Gawińska,– tel. 22 767-04-05, tel. 22 767-04-42 , e-mail: inwestycje@nieporet.pl, adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 2a, 05-126 Nieporęt pok. 2.

W związku z koniecznością ujednolicenia zasad uczestnictwa Mieszkańców gminy w Projekcie pt. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” wprowadzono następujący
Regulaminloga.jpg

Szczegółowy opis projektu znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Harmonogram realizacji inwestycji

BARDZO WAŻNE!!

W przypadku prywatnych budynków mieszkalnych – w sytuacji, gdy w okresie realizacji i/lub trwałości Projektu (tj. w okresie do 30.06.2020 r.), w danym budynku/lokalu właściciel prowadzi/rozpocznie działalność komercyjną (dotyczy to również przypadków gdzie jest wyłącznie zarejestrowania działalność gospodarcza), powinien on zgłosić ten fakt Gminie Nieporęt-Urzędowi Gminy Nieporęt oraz przedłożyć oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, a uzyskaną pomoc w powyższym zakresie uznać za „pomoc de minimis”. W tej sytuacji Gmina Nieporęt-Urząd Gminy Nieporęt udokumentuje udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielenia.”

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

W związku z możliwością montażu kolektorów na budynkach, gdzie prowadzona jest działalność komercyjna istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do Regulaminu określających zasady uczestnictwa tych podmiotów w Projekcie

Zmiana regulaminu

ZGŁOSZENIE WAD I USTEREK

Zgłoszenia wad lub usterek na zamontowanej instalacji kolektorów słonecznych mogą Państwo dokonać za pośrednictwem infolinii:

Infolinia techniczna – 721 899 001
Serwis – 787 694 865

LUB ZA POMOCĄ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU GMINY NIEPORĘT

DRUK ZGŁOSZENIA USTERKI

Procedura zgłaszania usterek i reklamacji
dotyczących instalacji solarnych zamontowanych przez firmę Ekoinstal na posesjach w Gminie Nieporęt w zakresie wykonanego zadania pn:
”Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

I. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia wstępnej oceny zaistniałej sytuacji i przed zgłoszeniem usterki do Urzędu Gminy podjęcia działania, we własnym zakresie, w celu wyeliminowania nieprawidłowości tz:
1. Gdy jest zbyt wysoka temperatura na kolektorze należy sprawdzić czy nie zostało wyłączone zasilanie elektryczne w kotłowni, w budynku, w danej miejscowości.
Jeśli tak to możliwie jak najszybciej przywrócić je, ewentualnie zapewnić awaryjne zasilenie lub zasłonić kolektor ciemnym materiałem.
Po przerwie w dopływie prądu elektrycznego temp na solarze osiągnąć może ponad 120˚C. Należy niezwłocznie uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym aż do obniżenia się temp na kolektorze poniżej 100 ˚C. Jeśli nie będzie to możliwe należy wezwać serwis.
2. Jeśli w zasobniku ciepłej wody temp wody osiągnęła 80˚C to należy obniżyć jej temperaturę poprzez pobór ciepłej wody.
3. Jeśli temperatura wody w zasobniku nie przekracza 50˚C w słoneczny dzień a na kolektorze temp wynosi powyżej 100 ˚C należy uruchomić pompę glikolową w trybie ręcznym (patrz instrukcja obsługi sterownika) i kontrolować temperaturę na zegarach grupy pompowej oraz przepływ na grupie pompowej. W przypadku nie podwyższenia się temperatury wody w zasobniku cw i nie obniżenia się temp na kolektorze należy wezwać serwis.
4. Gdy wystąpi brak ciepłej wody w zasobniku cw to należy ustalić czy nie było wcześniej poboru ciepłej wody, od kiedy nie ma ciepłej wody, jakie było nasłonecznienie i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 3.
5. Gdy brak ciepłej wody „ w kranie ” to sprawdzić temp wody w zasobniku, sprawdzić czy nie zostało zmienione ustawienie zaworu mieszającego i ewentualnie przeprowadzić czynności jak w punkcie 4.

II. W przypadku braku możliwości wyeliminowania we własnym zakresie, nieprawidłowości w działaniu instalacji solarnej, pomimo przeprowadzenia odpowiednich działań jak w punkcie I, należy zgłosić do Urzędu Gminy informację o powstałej usterce albo drogą mailową albo telefonicznie. Osoba kontaktowa to : Pan Jacek Markowicz,
tel. . 721 899 001

III. Podczas zgłoszenia przez Użytkownika informacji do Urzędu Gminy o powstałej usterce w instalacji solarnej zachodzi konieczność, dla ułatwienia i przyspieszenia działań naprawczych, podania takich informacji aby pozwoliły one ustalić miejsce i rodzaj usterki. Należy podać:
1. Czy awaria jest na instalacji wodnej czy glikolowej tz czy wycieka glikol czy woda?
2. Gdzie jest miejsce wycieku: czy na dachu, czy w kotłowni. Jeśli w kotłowni to przy jakim urządzeniu ( wskazane przesłanie zdjęcia miejsca z wyciekiem)
3. Podanie jakie jest ciśnienie w instalacji glikolowej – odczyt z manometru.
4. Podanie jaka jest temp wody w zasobniku i wskazane jest podanie temperatury na solarze

Usterki reklamacyjne należy zgłaszać do Wykonawcy pisemnie na adres: solary@ekoinstal.net

Uwaga: Nieuzasadnione wezwania serwisu oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji solarnej gwarancja nie obejmuje i będą wykonywane odpłatnie.
Do nieuzasadnionych wezwań należą:
1. Zgłoszenie usterki bez sprawdzenia możliwości usunięcia jej we własnym zakresie, tz nie dostosowanie się do zaleceń punktu I ( pozycja od 1 do 5 )
2. Zgłoszenie usterki powstałej na instalacji wewnętrznej budynku ( np.: instalacja kotła, pieca, CO, CWU),podłączonej do instalacji solarnej( poza miejscem włączenia).
Do wezwań płatnych przez Użytkownika należą:
1. Dodatkowe szkolenie Użytkownika w sprawie obsługi instalacji solarnej.
2. Spadek ciśnienia w instalacji solarnej i konieczność uzupełnienia glikolu gdy ubytek glikolu nastąpił przez zawór bezpieczeństwa, przy wzroście ciśnienia ponad 6 bar, z powodu nieprawidłowego użytkowania tej instalacji.
3. Konieczność wcześniejszej, niż planowana, wymiany glikolu, który stracił swoje właściwości na skutek występowania częstych przegrzewów z powodu nieprawidłowej eksploatacji instalacji solarnej.
4. Wymiana mechaniczne uszkodzonych, przez Użytkownika, elementów instalacji solarnej
i ewentualne, ponowne napełnienie jej glikolem.


Informacja dotycząca budowy systemu kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Nieporęt, w grudniu 2010r, złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 RPOWM, Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka) budowy systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt.

Projekt przewidywał instalowanie indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych na budynkach położonych na terenie Gminy Nieporęt i stanowiących własność mieszkańców Gminy Nieporęt, którzy przystąpili do Projektu oraz podpisali z Gminą stosowne umowy w powyższym zakresie.

Pismem z dnia 29 lipca br. Gmina Nieporęt otrzymała informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, jednakże z powodu braku środków finansowych nie został przyjęty do dofinansowania, a realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie.

Okazało się, że z kilkuset złożonych wniosków w ramach naboru tylko 45 wniosków znalazło się na liście rankingowej spełniające określone kryteria punktowe. Wniosek Gminy Nieporęt znalazł się na 35 miejscu listy rankingowej wniosków, z których tylko 16 pierwszych wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, gdyż wykorzystywały kwotę środków, przeznaczonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na ww. nabór.

Wójt Gminy Nieporęt wobec ww. krzywdzącej oceny, złożył protest zarzucając negatywną ocenę Projektu Gminy Nieporęt przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie – dokonanie niewłaściwej, niezgodnej z obowiązującymi kryteriami oraz istniejącym stanem faktycznym wykazanym we wniosku – oceny Projektu Gminy Nieporęt.

Protest pismem z dnia 21.09.2011r. został uznany – rozpatrzony pozytywnie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i w obecnym momencie projekt Gminy Nieporęt przekazano do ponownej oceny.
O dalszym przebiegu toczącego się postępowania będziemy informować na naszej stronie internetowej i w lokalnej gazecie „Wieści Nieporęckie”.

Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych

Możliwość uzyskania dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w wysokości 70% wartości inwestycji, wzbudziła w ubiegłym roku wśród mieszkańców gminy ogromne zainteresowanie. Zamontowane na dachu budynku urządzenie służyć będzie do podgrzewania wody użytkowej, znacznie obniżając koszty z tym związane. Do projektu przystąpiło 597 właścicieli budynków oraz 3 parafie w: Stanisławowie Pierwszym, Nieporęcie i Józefowie.

Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt wynosi ok. 10 mln zł, dofinansowanie może być wielkości 6,4 mln zł.
Pod koniec lutego do Urzędu Gminy nadeszła informacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, o pozytywnej ocenie formalnej złożonego wniosku. Oznacza to, że wszystkie wymagane regulaminem konkursu dokumenty i załączniki zostały sporządzone poprawnie. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna wniosku, w ramach której przyznawane są punkty według listy kryteriów.

Zgodnie z harmonogramem konkursu, wybranie wykonawcy i rozpoczęcie montażu kolektorów możliwe będzie na początku 2012 roku.