Wodociągowo – Kanalizacyjne

Budowa wodociągu w ul.Brukowej

Zakład Usług Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa realizuje inwestycję w ulicy Brukowej w Stanisławowie Pierwszym – budowę wodociągu wraz z odejściami do granicy działek.

Wodociąg w ul. Brukowej zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej  i  wymaga również wybudowania odcinka sieci wodociągowej w ul. Strużańskiej. Łączna długość sieci wyniesie 1764, 5 m.

Koszt inwestycji to kwota 738 tys. złotych, jej ukończenie zaplanowane zostało w połowie maja 2019 roku.

DSC_6994 DSC_6998

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie

W listopadzie 2017 roku wykonawca inwestycji, firma PRIKNAUBER z Legionowa, rozpoczął prace budowlane w ulicy Kwiatowej oraz Przyrodniczej na osiedlu w Michałowie-Grabinie.

Wartość inwestycji wyniesie blisko 7 mln zł. Część kwoty, w wysokości 4,6 mln zł, gmina |pozyskała na ten cel z funduszy unijnych.  Nowo sieć kanalizacyjna liczyć będzie 5 km, wybudowane też zostaną 3 nowe pompownie i przeprowadzona zostanie modernizacja istniejącej pompowni. Ścieki będą odprowadzane do warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Prace zaplanowane są do 30 września 2018 r.

DSC_4758

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

Na osiedlu w Białobrzegach dobiegły końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie odtwarzana jest nawierzchnia dróg i chodników oraz trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków. Wkrótce rozpocznie się rozruch przepompowni, a po jego zakończeniu i odbiorze pompowni przez MPWiK, Wykonawca przystąpi do przyłączania poszczególnych bloków do nowej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy inwestycji nastąpi do końca czerwca 2018 roku.

Na osiedlu w Zegrzu Południowym również zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Większość bloków jest już podłączona do nowej sieci i ścieki są przepompowywane do istniejącej kanalizacji. Kontynuowane są prace przy wyposażaniu i zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków, która zlokalizowana jest przy ulicy Warszawskiej. Wkrótce budowane będą przewody tłoczne łączące pompownię ścieków z istniejącymi przewodami kanalizacyjnymi.
Po zakończeniu robót nastąpi rozruch pompowni przez MPWiK i ostatnie bloki zostaną podłączone do nowej sieci.

W Białobrzegach wykonawca przystąpił do odtwarzania nawierzchni drogowych na osiedlu. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2018 roku.

 

DSC_4752DSC_4747DSC_4738DSC_4490

DSC_4467

 

Budowa kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym

kogo kanalizacja bialobrzegi rynia

Na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, współfinansowana  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na osiedlu w Białobrzegach inwestycję realizuje firma Inżynieria Rzeszów, która wybuduje ok. 1,5 km sieci sanitarnej z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników retencyjno-rozsączających, odprowadzających wody opadowe do gruntu. Roboty budowlane w Białobrzegach rozpoczęły się od budowy przepompowni ścieków, która umiejscowiona została pomiędzy garażami i boiskiem szkolnym.

Budowa kanalizacji kosztować będzie ok 5,08 mln złotych.

Na osiedlu w Zegrzu Południowym powstanie 800 metrów kanału sanitarnego wraz z jedną zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania rozprowadzających wody opadowe w gruncie.

Roboty budowlane prowadzi firma Inżynieria Przemyśl. Wartość umowy 2,41 mln zł.

2_kanalizacja_bialobrzegi

2_kanalizacja_bialobrzegi2

2_kanalizacja_zegrze

Rozbudowa kanalizacji w Stanisławowie Drugim

Firma STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Zielonki rozpoczęła realizację inwestycji w drogach poprzecznych do ulicy Wolskiej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drogach poprzecznych do ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, o łącznej długości 876 mb wraz z odejściami kanalizacyjnymi w ilości szt. 47. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji na terenie osiedli Bukowiec C i Grudzie w Legionowie.

Zakres obszaru do skanalizowania został określony po weryfikacji  złożonych w Urzędzie Gminy deklaracji podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na wszystkich wybranych  do skanalizowania drogach prawie 100% mieszkańców zadeklarowało się do wykonania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.

Dlatego teraz jest ostatni czas na wykonanie projektów podłączeń i uzyskanie warunków technicznych budowy swojego przyłącza. W tym celu należy wystąpić do  Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w chwili obecnej jest konieczne w celu  terminowego podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, do czego zobowiązali się mieszkańcy wypełniając wspomniane wyżej deklaracje.

Koszt  prac budowlanych to 811 986,41 zł.

 

Rozbudowa gminnej sieci  kanalizacji  sanitarnej w Stanisławowie Drugim

W najbliższym czasie kolejni mieszkańcy rejonu ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim będą mieli możliwość podłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano  wykonawcę robót budowlanych – STD Nasiłowski z Zielonki. Budowa dotyczy kanałów sanitarnych w ul. Gościnnej, ul. Wiśniowej, w drodze stanowiącej część działek nr ew. 168/6, 168/5, 168/3, 168/1, 112/1, w drodze dz. nr ew. 68/43 oraz w drodze dz. nr ew. 31/5. Zakres obszaru do skanalizowania został określony po weryfikacji  złożonych w Urzędzie Gminy deklaracji podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na wszystkich wybranych  do skanalizowania drogach prawie 100% mieszkańców zadeklarowało się do wykonania podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po jej wybudowaniu.

Dlatego teraz jest ostatni czas na wykonanie projektów podłączeń i ustalenie warunków budowy swojego przyłącza. W tym celu należy wystąpić do  Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w chwili obecnej jest konieczne w celu  terminowego podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej, do czego zobowiązali się mieszkańcy wypełniając wspomniane wyżej deklaracje.

Gmina realizuje projekt kanalizacyjny za 12 milionów złotych

loga na strone

12 milionów złotych wynosi wartość inwestycji kanalizacyjnych na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na które wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 6 milionów zł.

29 sierpnia Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali  umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym”.

O dofinansowanie budowy kanalizacji na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym gmina Nieporęt wystąpiła do WFOŚiGW w Warszawie pod koniec stycznia 2016 roku. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej nasz wniosek uzyskał punktację, dającą mu 8 pozycję w skali całego kraju. Po następnym etapie weryfikacji, polegającym głównie na ocenie studium wykonalności projektu, zapadła decyzja o przyznaniu gminie dofinansowania w kwocie 6 mln. złotych.

Obecnie uruchomiona zostanie procedura przetargowa, mająca wyłonić wykonawcę inwestycji, która planowana jest do połowy 2018 roku.

projekt kanalizacja bialobrzegi i zegrze

DSC_0281

DSC_0284

 

 

Kanalizacja deszczowa na osiedlu Głogi

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie.

Gwałtowne lipcowe ulewy spowodowały poważne  szkody na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Zalane piwnice domów, wybijanie wody z kanalizacji, nieprzejezdne ulice – z tymi problemami od długiego czasu borykają się mieszkańcy i udzielające im pomocy jednostki OSP. Poważnym problemem jest też podtapianie oczyszczalni ścieków, gdy osiedlowa kanalizacja sanitarna zalewana jest wodą deszczową. Budowa nowej kanalizacji deszczowej jest koniecznością, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i przeciwdziałać skutkom gwałtownych opadów. Uregulowania wymagały też sprawy związane z prawem własności do dróg na osiedlu,  których właścicielem jest SMBJ. Dzięki umowie zawartej przez gminę Nieporęt ze Spółdzielnią, na mocy której gmina otrzymała zgodę na dysponowanie nieruchomościami w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej, możliwe będzie rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Przetarg na wykonanie dokumentacji ogłoszony zostanie  we wrześniu. Wspomniana umowa gwarantuje również gminie możliwość realizacji wszystkich działań, związanych z eksploatacją  sieci, czyli konserwacji, remontów i usuwania awarii. Zezwolenie na korzystanie nieruchomości obejmuje także budowę sieci światłowodowej przez gminę, która zleciła już wykonanie dokumentacji w tym zakresie.