Gmina Nieporęt podpisała umowę w sprawie Programu „Opieka 75+” na rok 2024

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich – liczących do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa

na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

1) dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę lub w ramach umowy zlecenia) lub

2) zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub

3) kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;

2)  dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym
w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

3)  dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

źródło:www.gov.pl