UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób