Gminny Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

Gmina sfinansuje szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkańców w wieku 55 lat i powyżej. Program w całości sfinansowany zostanie z budżetu gminy Nieporęt.

 Program realizowany będzie w latach 2017 -2019. Na jego realizację w 2017 roku zarezerwowano w budżecie gminy Nieporęt 20 tys. złotych. Wykonawca wyłoniony został w konkursie ofert i zostało nim Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. ul. Podleśna 4.

Do udziału w Programie może być zakwalifikowany pacjent, który posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Nieporęt, w danym roku realizacji Programu ukończy 55 rok życia oraz uzyska pozytywną kwalifikację wystawioną przez lekarza rodzinnego, zawierającą datę i godzinę badania pacjenta. Z tak wystawioną kwalifikacją pacjent w ciągu 24 godzin powinien zgłosić się na szczepienie.

Pierwszeństwo w Programie będą miały osoby przewlekłe chore (zdiagnozowana astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, niewydolność nerek). Warunkiem udziału jest wyrażenie pisemnej zgody na udział w Programie. Do Programu nie zostaną włączone osoby, które z powodu stanu zdrowia nie uzyskają pozytywnej kwalifikacji lekarskiej lekarza rodzinnego. W 2017 r. planowane jest zaszczepienie 500 osób. Pacjenci do Programu będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń.

Preparat szczepionkowy użyty do realizacji Programu to VaxigripTetra – czterowalentna szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych i podskórnych w dawce 0,5 ml. Szczepionka posiada decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zezwalającą na dopuszczenie do obrotu.

Realizacja Programu rusza 1 września 2017 roku, pacjenci przyjmowani będą w Centrum Medycznym Nieporęt od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00.

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r.