Informujemy, że 15 września upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2014 r. (tj. za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2014

W związku z powyższym niezwłocznie należy uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. III kwartał 2014 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2014 r., sierpień 2014 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

Informacja!

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W razie nieodebrania upomnienia operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych pism (np.: decyzje, postanowienia, tytuły wykonawcze, itp.) przesyłanych do Państwa za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po upływie ww. terminu tego rodzaju pisma uważa się za odebrane, co pociąga za sobą dalszy skutek prawny.