Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia honorowego tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Nieporęt”.