Konsultacje uchwały antysmogowej

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 Projekt jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce komunikaty/konsultacje społeczne oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój nr 220) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 do 15:00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do dnia 18 sierpnia 2017 r. w następujący sposób:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Projekt uchwały antysmogowej przewiduje m.in:

1) zakaz stosowania węgla niskiej jakości (muły, floty, najdrobniejszy miał, węgiel brunatny) oraz biomasy (drewna opałowego) o wilgotności w stanie roboczym wyższej niż 20%.

2) wszystkie nowo montowane kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać normy unijne tzw „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń oraz być wyposażone w automatyczne podawanie paliwa oraz brak jest technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci gazowej.

3) wszystkie nowo montowane ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać normy unijne tzw „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń.

4) Do dnia 1 stycznia 2023 należy wymienić wszystkie pozaklasowe (nie spełniające klasy 3, 4, 5 według normy PN-EN 303-5:2012) kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Co więcej, należy wymienić je na kotły gazowe wszędzie tam, gdzie istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość podłączenia do sieci gazowej.

5) Kotły C.O. 3 i 4 kategorii według normy PN-EN 303-5:2012 można użytkować do 1 stycznia 2028 r.

6) Do dnia 1 stycznia 2023 należy wymienić wszystkie ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe nie spełniające normy unijnej tzw „ekoprojektu” określające dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń. Wyjątkiem są urządzenia które:
a) osiągają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję pyłu do wartości określonych w normach unijnych tzw „ekoprojekcie”.

Przepisy uchwały antysmogowej maja wejść w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej:
http://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,135,konsultacje-spoleczne-uchwaly-antysmogowej.html

Podmioty eksploatujące urządzenia grzewcze zobowiązane będą do przedstawiania dokumentów potwierdzających spełnianie określonych w uchwale antysmogowej wymagań.