LIII sesjia Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LIII sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się  w dniu 27 stycznia  2022 r. (czwartek), godz. 10.00,  w trybie zdalnym, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2022 – 2034.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 Gminy Nieporęt.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o.o. z siedzibą w Nieporęcie.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za formy doskonalenia pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt  na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2022 rok.
 12. Stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy nadania sztandaru dla 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach.
 13. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, L, LI, LII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 14. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac między sesjami.
 15. Informacje Wójta Gminy Nieporęt z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.                                       

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Bogusława Tomasik

https://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/99451717-8975-4