Międzyświetlicowy Konkurs Fotograficzny Propagujący Piękno Naszej Gminy pt. „Gmina Nieporęt w obiektywie”

Organizator:
1) Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, ul. Szkolna 62, 05-119 Legionowo
Tel. 22 772 30 69

Patronat honorowy:
1) Wójt Gminy Nieporęt oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

Adresaci:
1) Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Nieporęt uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Cele:
─ Propagowanie piękna gminy Nieporęt wśród uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum gminy Nieporęt;
─ Rozwijanie umiejętności fotograficznych, artystycznych u dzieci;
─ Wymiana doświadczeń artystycznych;
─ Pogłębienie współpracy między szkołami.

Regulamin konkursu
1) Organizatorami konkursu są wychowawcy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.
2) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Nieporęt.
3) Szkoła kierująca zgłoszenie może zaproponować dowolną ilość prac spośród trzech kategorii wiekowych: kl. 0- III, kl. IV – VI i gimnazjum.
4) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie propagujące piękno naszej Gminy. Prace prosimy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, w formacie jpg na adres: spj@nieporet.pl
5) Formaty prac w wersji papierowej: .13x18cm,15x21cm,preferowany format: 20x30cm.
6) Każda praca musi być podpisana na odwrocie drukowanymi literami: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko wychowawcy świetlicy, adres szkoły (adres mailowy), telefon kontaktowy, tytuł pracy.
7) Termin składania prac u organizatora osobiście w sekretariacie szkoły organizatora lub drogą pocztową 18.05.2015 – 29.05.2015 rok (liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).
8) Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz zaświadczeń dla opiekunów, nastąpi podczas Święta Gminy Nieporęt dnia 20.06. 2015 roku.
9) Wśród zgłoszonych prac dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona w głosowaniu internetowym na stronie www.facebook.com/Gmina.Nieporet
10) Jury oceniać będzie: pomysłowość, technikę oraz poprawność wykonania zdjęcia.
11) Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenia na adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, ul Szkolna 62, 05-119 Legionowo
12) Wraz z pracą prosimy o dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz jego pracy.
13) Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
14) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu, niezależnych od organizatorów konkursu.