Obwieszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodraki Morskiej w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn