Ogłoszenie konsultacjach w sprawie 1) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji; 2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”

Zarządzenie Nr 223/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów aktu prawa miejscowego: 1) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji; 2) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”