Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej.

I. Przedmiot przetargu:

W dniu 15 lutego 2016 r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 25) w budynku Urzędu Gminy Nieporęt – II p., adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędzie się trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr ewid. 185/8 o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1L/00053691/9, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

II. Cenę wywoławczą nieruchomości oraz wadium ustala się w wysokości:

Cena wywoławcza brutto: 255 110 zł w tym 23% VAT

Wysokość wadium: 25 000 zł

III. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona jest we wsi Izabelin gmina Nieporęt, pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy ul. Szkolnej. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta w części drzewami akacji. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pawilonu handlowego – sklepu spożywczego, który znajduje się u zbiegu ulic Szkolnej i Granicznej. Zarówno ul. Graniczna jak i Szkolna są głównymi ulicami w miejscowości, posiadają nawierzchnię asfaltową i chodniki z kostki betonowej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia ulica Szkolna. Po drugiej stronie ul. Szkolnej naprzeciwko sprzedawanej nieruchomości znajduje się szkoła podstawowa, a w niedalekiej odległości przystanek autobusowy. Autobusy komunikacji publicznej (ZTM) kursują ul. Jana Kazimierza położoną w odległości ok. 1,5 km. Przy ul. Jana Kazimierza zlokalizowane są również obiekty użyteczności publicznej, placówki handlu i usług.
W odległości ok. 4 km od nieruchomości położony jest Zalew Zegrzyński, a odległości ok. 1,5 km znajduje się basen kryty.

IV. Uzbrojenie i obciążenia:
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – w utwardzonej ulicy Szkolnej występuje uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociąg, gaz, energia i telefon.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt (uchwalonych uchwałą Nr XI/63/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015 roku, ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Maz., poz.7131 z dnia 17 sierpnia 2015 r.) działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu w planie 7MN/U. Ponadto przedmiotowa działka położona jest w Strefie Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zastrzega się, że informacje o ewentualnych urządzeniach infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na nieruchomości określa mapa sytuacyjno-wysokościowa, którą można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. Nie wyklucza się przy tym przebiegu przez nieruchomości innych urządzeń infrastruktury technicznej niezinwentaryzowanych i niewykazanych na mapie, o której mowa wyżej.
Zastrzega się, że Gmina nie ponosi odpowiedzialności za konieczność i koszty ewentualnego usunięcia drzew znajdujących się na nieruchomości.

V. Dział III i IV Księgi wieczystej: Hipoteka oraz prawa, roszczenia i ograniczenia
Dział III i IV KW – bez wpisów.

VI . Wadium w wysokości podanej w cz. II ogłoszenia, należy wnieść w formie pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy – przelewem lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 lutego 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.
Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dodatkowe warunki przetargu zamieszczone są w załączniku do ogłoszenia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca Nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Nieporęt zastrzega możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, pokój 7, telefon 22 767-04-12, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur

Załącznik do ogłoszenia
trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej

Nieporęt, dnia 11 stycznia 2016 r.
GN.6840.1.2015

Dodatkowe warunki trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Izabelin gmina Nieporęt przy ulicy Szkolnej

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanym wyżej terminie i wysokości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, wymagany jest oryginał pełnomocnictwa do działania za uczestnika przetargu.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego wymagany jest udział w przetargu obojga małżonków, gdy małżonka reprezentuje drugi małżonek wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody małżonka nieobecnego na odpłatne nabycie nieruchomości z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie uwierzytelniony odpis oświadczenia o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie nieruchomości).
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów przywołanej ustawy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Cena brutto nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.
O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony przez Gminę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, w godzinach pracy Urzędu.
Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur