Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 17 września 2018 r. Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2018 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. sierpień 2018 r., wrzesień 2018 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać                      o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.

 

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.