Komunikaty

Elektroniczna rejestracja wizyt na nieodpłatne porady prawne

Powiat Legionowski aktywował moduł zapisów interesantów do kalendarza wizyt w systemie obsługi nieodpłatnych porad prawnych. Po zapisaniu się na wizytę otrzymuje się informację zwrotną e-mail, zawierającą termin, godzinę oraz miejsce udzielenia porady prawnej.

Moduł zapisów (kliknij obrazek poniżej):

(kliknij w obrazek) MODUŁ ZAPISÓW

Nadal dostępna jest forma zapisu na nieodpłatne porady prawne za pośrednictwem telefonu – nr 22 764 05 84.

(kliknij w obrazek) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnych porad prawnych w powiecie legionowskim znajdują się pod adresem: www.powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna.

XXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt

Informuję o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Nieporęt, która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 10.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), według proponowanego porządku obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Raport o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok, w tym:

a) prezentacja Raportu o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok;

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt za 2019 rok;

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieporęt.

4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Nieporęt za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 i zapoznanie się Rady Gminy Nieporęt z informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt, w tym:

a) prezentacja Sprawozdania Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Nieporęt Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

c) zapoznanie Rady Gminy Nieporęt ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nieporęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nieporęt za rok 2019;

e) dyskusja nad Sprawozdaniem Wójta Gminy Nieporęt z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019 i informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Nieporęt za rok 2019 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2019;

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójtowi Gminy Nieporęt z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nieporęt dla niepublicznych  szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt, na lata 2020-2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu,  części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieporęt

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część nieruchomości gminnej, położonej we wsi Białobrzegi, gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka o nr ewid. 170/163

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik

Projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad dostępne są w Portalu mieszkańca – esesja

Nabory wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl

„Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nieporęt dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.