Projekt systemowy „Instrument Szybkiego Reagowania”

Od października 2011 r. przedsiębiorcy, którzy odczuwają niekorzystne skutki spowolnienia gospodarczego mogą zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie pn. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Przedsięwzięcie jest zaprojektowane i realizowane przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z partnerem, Małopolską Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie.
Głównym celem projektu ISR jest wczesne udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu. Każda zakwalifikowana do projektu firma otrzyma zindywidualizowaną, kompleksową pomoc w postaci finansowania usług doradczych, szkoleniowych oraz działań z obszaru outplacementu.

Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, poprzedzonego analizą aktualnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań o charakterze naprawczym, bądź rozwojowym, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.

Projekt jest skierowany do firm z sektora MMSP, jak również do dużych przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do udziału w projekcie ISR zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria formalne obejmujące: strukturę firmy (przynależność do sektora MŚP lub duże przedsiębiorstwo), sytuację finansowo-ekonomiczną (przedsiębiorca nie spełnia definicji „przedsiębiorcy zagrożonego”), a także strukturę organizacyjną – wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, które posiadają struktury w co najmniej 2 województwach lub przedsiębiorstwa, które nie korzystały wcześniej ze środków w ramach pomocy publicznej na te same usługi doradcze czy szkoleniowe.

Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl. Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.

Obok komponentu doradczo-szkoleniowego, realizowany jest równolegle komponent badawczy, którego celem jest wczesna identyfikacja zjawisk przyczyniających się do pogorszenia się sytuacji w gospodarce, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

Obecna rekrutacja firm do projektu rozpoczęła się 28.12.2012 r. i trwać będzie do 28.02.2013 r., formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 11.02.2013 r.

Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie zyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052

Procedura aplikacji firm do projektu krok po kroku