Przypominamy – 15 listopada upływa termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.

Przypominamy, że zbliża się kolejny termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2013 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2013 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2013 r., listopad 2013 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
Ponadto informujemy, że Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości z tytułu opóźnionych lub niezrealizowanych opłat, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA!
• W przypadku, gdy ktoś jeszcze nie dokonał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, której termin upłynął 15 września należy niezwłocznie uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta.

• Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie złożenie ww. deklaracji będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty, którą dany właściciel będzie miał obowiązek uiszczać do budżetu gminy.