Przypominamy, że zbliża się kolejny termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który upływa 15 listopada 2013 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy opłaty np. IV kwartał 2013 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. październik 2013 r., listopad 2013 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
Ponadto informujemy, że Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości z tytułu opóźnionych lub niezrealizowanych opłat, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

UWAGA!
• W przypadku, gdy ktoś jeszcze nie dokonał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, której termin upłynął 15 września należy niezwłocznie uiścić ww. opłatę na otrzymany indywidualny nr konta.

• Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie złożenie ww. deklaracji będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty, którą dany właściciel będzie miał obowiązek uiszczać do budżetu gminy.