Przypominamy, że 17 listopada upłynął termin zapłaty IV raty podatku za 2014 r.
Osoby, które nie uregulowały zobowiązania powinny niezwłocznie zapłacić zaległy podatek.
Na niezapłacone należności wysłane zostaną upomnienia, co dodatkowo obciąży zobowiązanego o kwotę kosztów upomnienia tj. 11,60 zł.