Przypominamy, że upłynął termin płatności IV raty podatków za 2014 r.

Przypominamy, że 17 listopada upłynął termin zapłaty IV raty podatku za 2014 r.
Osoby, które nie uregulowały zobowiązania powinny niezwłocznie zapłacić zaległy podatek.
Na niezapłacone należności wysłane zostaną upomnienia, co dodatkowo obciąży zobowiązanego o kwotę kosztów upomnienia tj. 11,60 zł.