Rozpatrzenia uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”