Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt

sprawozdanie 28.08.2019 statut