Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…)