Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie następujących projektów uchwały Rady Gminy Nieporęt: w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej