Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnychtechnik (BAT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (czyli podmioty oferujące na rynku
jakiekolwiek dobra bądź usługi, niezależnie od swojej formy prawnej ani od tego, czy osiągają zysk ze swojej działalności; osoby fizyczne lub/i osoby prawne zarejestrowane w Rejestrze przedsiębiorców KRS albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo innym stosownym rejestrze lub ewidencji).

KIEDY ?

* Składanie wniosku o dofinansowanie: od 30 czerwca 2011 roku aż do wyczerpania limitu 150% środków przeznaczonych na Konkurs RPOWM/1.8/1/2011 (wtedy nastąpi zamknięcie naboru wniosków);

* realizacja projektu maksymalnie do 31.12.2013 roku, w ramach:
pomocy publicznej (RPI) – od następnego dnia po złożeniu wniosku
o dofinansowanie,
pomocy de MINIMIS – nie wcześniej niż od 01.01.2011 r.;

* rozstrzygnięcie wyników Konkursu RPOWM/1.8/1/2011: I. kwartał 2012 roku.

CO MOŻNA UZYSKAĆ ?

* Dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na zmianie dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie technologii w celu ograniczenia emisji do środowiska szkodliwych substancji, a także inwestycji w zakresie zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności procesu technologicznego oraz jego oddziaływania na środowisko naturalne.

W JAKI SPOSÓB ?

* wypełnić Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny i wysłać wersję elektroniczną;

* złożyć papierową wersję wysłanego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU (Warszawa, ul. Jagiellońska 74);

* spełnić wszystkie kryteria formalne weryfikowane podczas I. Etapu
– Oceny Formalnej projektu;

* pozytywnie przejść II. Etap – Ocenę Wykonalności i Ocenę Merytoryczną;

* znaleźć się na Liście Rankingowej projektów przeznaczonych do
dofinansowania;

* przygotować dokumenty-załączniki niezbędne przed podpisaniem Umowy o
dofinansowanie projektu;

* podpisać Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 1.8
RPOWM;

* rozliczyć wydatki poniesione w projekcie (złożyć wniosek/wnioski o
płatność).

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI?

* Odpowiedzi na PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE KONKURSU 1.8 – Wsparcie
dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) na stronie: http://rpo.mazowia.eu

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE :

Szczegółowe informacje poniżej oraz na stronie http://www.mazowia.eu w zakładce „Szkolenia RPO” .

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie aplikowania o środki w ramach Działania 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

PROGRAM SZKOLENIA

(22.07.2011 r.)

Ø Regulamin konkursu nr RPOWM/1.8/1/2011.

Ø Procedura oceny wniosków oraz kryteria oceny.

Ø Ocena strategiczna a wypełnianie sekcji D Wniosku o dofinansowanie.

Ø Kwalifikowalność wydatków pod kątem sekcji G Wniosku o dofinansowanie.

W załączeniu przesyłamy:

· ankietę zgłoszeniową,

· program szkolenia,

· regulamin rekrutacji na szkolenie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić się na szkolenie należy poprawnie wypełnić ankietę zgłoszeniową
i przesłać ją na adres: rpowm_szkolenia@mazowia.eu

Zapraszamy!

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów