Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli

Wsparcie nauczania zdalnego uczniów i nauczycieli

   W ramach Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA – wspieranie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego gmina Nieporęt otrzymała blisko 80 000 zł na  zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach kształcenia na odległość. Otrzymane środki pozwoliły na zakup 31 laptopów. Zostały one przekazane do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt. Dyrektorzy szkół na podstawie umów użyczenia wypożyczyły sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

   Obecnie gmina Nieporęt przystąpiła do kolejnego Konkursu Grantowego ZDALNA SZKOŁA+. W ramach tego konkursu otrzymamy 55 000 zł. Wysokość kwoty uzależniona jest od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy. O sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Zdalnej Szkoły + w pierwszej kolejności mogą ubiegać się uczniowie z rodzin wielodzietnych oraz uczniowie z niepełnosprawnościami. Otrzymana kwota pozwoli na zakup 21 laptopów. O jego rozdysponowaniu zdecydują dyrektorzy szkół po dokonaniu rozeznania potrzeb wśród swoich uczniów.   

    Przy obu projektach obowiązuje zasada: sprzęt kupuje gmina i przekazuje go szkołom; szkoła wypożycza go uczniom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje stacjonarne wrócą do szkół, sprzęt również tam wróci – będą mogli z niego korzystać wszyscy uczniowie.

H. Galas