XLIV Sesji Rady Gminy Nieporęt 13 września 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 14.00,  z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2021 – 2033.

4.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 Gminy Nieporęt.

5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 354/8, położonej we wsi Rynia gm. Nieporęt.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy „Motylkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 513/13.

7.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część A” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.

8.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego – Pilawa, w gminie Nieporęt – część A.

9.      Przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX, XL, XLI sesji.

10.  Informacje Przewodniczącej z prac między sesjami.

11.  Informacje Wójta z prac między sesjami.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.                                 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja – http://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/5af11c09-2509-4