XXX sesja Rady Gminy Nieporęt – 24 września 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Nieporęt na dzień 24 września 2020 r. /czwartek/, godz. 10.00. Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół z terenu gminy Nieporęt.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad określenia ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jawornik Polski.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nieporęt”.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej położonej w Nieporęcie, stanowiącej działkę  o nr 970/48, o pow.2204 m2.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki nr 970/48 w Nieporęcie o pow.6 m2 .
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt nieruchomości, położonej we wsi i gminie Nieporęt, składającej się z działek ewid. o nr nr 645 i 646.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Migdałowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 7/7 i 497/2.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Złota” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt, stanowiącej działki ewid. o nr 3/10, 2/9, 2/1, 3/1, 60/7, 60/11, 58/13 i 59.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Żeglarska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 446/7.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Starej Gruszy” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt, stanowiącej działkę ewid. o nr 444/2.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec planowanych zmian tonażu pojazdów powyżej 3,5 tony na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 631 w Nieporęcie do drogi wojewódzkiej 632 w Rembelszczyźnie.
 19. Przyjęcie protokołów z XXV- XXVII sesji Rady Gminy Nieporęt.
 20. Informacja Przewodniczącej z prac między sesjami.
 21. Informacja Wójta z prac między sesjami.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.                                                                 

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/

Bogusława Tomasik


Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.