XXXIII sesja Rady Gminy Nieporęt – 21 grudnia 2020 r.

Zawiadamiam o zwołaniu XXXIII sesja Rady Gminy Nieporęt na dzień 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00.

Sesja w trybie zdalnym z porządkiem obrad jak poniżej:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2032.

4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 Gminy Nieporęt.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte przez uczniów wyniki sportowe, zasad i trybu przyznawania oraz wysokości tych nagród.

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości stanowiących działki o nr 113/6, 114/11, 115/14 położonych w Stanisławowie Pierwszym w trwały zarząd Centrum Rekreacji Nieporęt.

7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2020.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021-2033 oraz Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Nieporęt, w tym:

a)  przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata  2021 – 2033,

b)  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

c)  odczytanie opinii Komisji stałych,

d)  odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

f) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

g) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

h) przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2021 – 2033,

i) przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Nieporęt.

11. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI, XXXII sesji Rady Gminy Nieporęt.

12.  Informacje Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z prac między sesjami.

13.  Informacje Wójta Gminy Nieporęt z prac między sesjami.

14.  Zapytania i wolne wnioski.

15.  Zamknięcie sesji.

                Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

/-/ Bogusława Tomasik

                                   


Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

http://nieporet.esesja.pl/posiedzenie/24fd397b-3846-4