Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nieporęt dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.