Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2020-2023.