Zarządzenie Nr 243/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii gminnych dróg publicznych drogi wojewódzkiej nr 624 oraz ustalenia jej przebiegu.

Zarz.243