Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOC282-1 DOC282-2 DOC282-3 DOC282-4 DOC282-5 DOC282-6 DOC282-7 DOC282-8 DOC282-9