15 marca upływa termin wnoszenia opłat za podatki i gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał, który upływa 15 marca 2018 r.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek odzyskiwania zaległości, włącznie z ich egzekucją w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informujemy również, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.

Również z dniem 15  marca  upływa termin płatność I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.