Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z § 10 Uchwały Nr LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów,
usuwania nawisów oraz sopli lodu z dachów swoich budynków.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku niezastosowania się przez właściciela nieruchomości do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny.