Zgodnie z uchwałą nr XX/8/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1797 ze zm.)zmieniają się zasady przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Nieporęcie przy ul. Małołęckiej 62.

Do tej pory, do gminnego PSZOK można było oddać materiał budowlany pochodzący z drobnych prac remontowych, przeprowadzanych we własnym zakresie.

Budowa domu, jego remont lub jakakolwiek rozbiórka, wymagają od właściciela nieruchomości zamówienia i opłacenia kontenera na odpady budowlane. Regulują to zapisy art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Niestety, bardzo często zdarzają się przypadki przywożenia do PSZOK odpadów budowalnych, które zdecydowanie nie pochodzą z drobnego remontu, a więc nie powinny być tam dostarczone. 

Utrzymanie PSZOK to zadanie gminy, element kosztownego systemu gospodarki odpadami. W 2020 roku koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie (odbiór odpadów, ich transport, PSZOK, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postepowania z odpadami) to kwota przeszło 7,7 mln złotych. Z tytułu zaległości w płatnościach i obecnej wysokości opłaty, którą ponoszą mieszkańcy, gmina dokłada z budżetu blisko 3 mln zł. To mogłyby być pieniądze wydane np. na inwestycje. Większe koszty ponoszone przez gminę oznaczać będą podwyżki opłat od mieszkańców.

W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie ilości odbieranych odpadów budowlanych w  PSZOK, a także potwierdzenie, czy odpady pochodzą z nieruchomości na terenie gminy. Zmiany wprowadzone w przyjmowaniu odpadów budowlanych na PSZOK wprowadzają ograniczenie ich ilości oraz weryfikują pochodzenie. Rozwiązanie to wprowadziło już wiele polskich samorządów. 

3 m3 (tj. 3 000 litrów, czyli 25 szt. worków o pojemności 120 l) odpadów budowlanych na rok od nieruchomości

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp. – przyjmowane będę w PSZOK – w ilości 3 m3 przypadającej łącznie na jedną nieruchomość, w każdym roku kalendarzowym.

Inaczej mówiąc właściciel danej (jednej) nieruchomości może dostarczyć w ciągu roku kalendarzowego 3 m3 (tj. 3 000 litrów, czyli 25 szt. worków o pojemności 120 l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ponadto prawo to przysługuje jedynie właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt oraz tym, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpady budowlane do PSZOK – co należy zrobić?

Właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie urzędu gminy – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika urzędu właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Po otrzymaniu potwierdzenia właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady budowlane do PSZOK w ilości wskazanej w potwierdzeniu.

Na terenie PSZOK pracownik odbiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, sprawdza zgodność ilości dostarczonych odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na końcu informacji).

Przypominamy, że na PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne:

  • z prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodniczej, przemysłowej itp.,
  • w postaci materiałów budowlanych i rozbiórkowych zawierających, np. azbest, papę, smołę, materiały ociepleniowe, w tym styropian, okna, części dachu itp.,
  • części samochodowe, np. zderzaki, reflektory, części karoserii, siedziska itp.,
  • odpady komunalne pochodzące z terenu innych gmin.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1

pok. nr 3 (parter), tel. 22 767 04 48