Informujemy, że na bieżąco są zbierane wnioski o odbiór azbestu. Mieszkańcy zamierzający usunąć azbest z terenu własnej posesji powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Nieporęt do dnia 15 lutego 2016 r. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Nieporęt w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt.

Mieszkaniec w składanym przez siebie wniosku o odbiór azbestu zobowiązany jest wskazać miejsce z którego należy zabrać azbest, jego ilość określoną w m2 lub tonach, a także powinien określić czy azbest należy zdemontować z dachu budynku czy jest on już zdemontowany i składowany na terenie posesji.

 Gmina Nieporęt będzie występować o dofinansowanie do realizacji programu do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przełomie lutego i marca 2016 r. Dlatego należy pamiętać, że wnioski złożone po 15 lutym 2016 r., będą rozpatrywane dopiero w 2017 r.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących składania wniosku oraz jego wypełnienia można uzyskać w pok. nr 30 w Urzędzie Gminy Nieporęt w godzinach pracy urzędu.

Wniosek

Załącznik