Odpowiedź Gminy Nieporęt na nieuzasadnione zarzuty Klubu Sportowego „Spójnia – Warszawa”

Odpowiedź Gminy Nieporęt na nieuzasadnione zarzuty klubów żeglarskich

Nie ma podstaw do obaw o losy sportów wodnych nad Zalewem Zegrzyńskim

Wśród przedstawicieli autorów Listu występują 2 podmioty, które od kilku miesięcy próbują – przy pomocy wszelkich sposobów ! – wymusić na Gminie/właścicielu nieruchomości – udostępnienie nieruchomości gminnej w obszarze centralnego terenu Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa najbardziej atrakcyjnego terenu publicznego Gminy Nieporęt.

Szkoda, że ,,działacze sportowi” zapomnieli o obowiązującej w sporcie zasadzie fair play. Populistyczne hasła/działanie ,,pod publikę” oraz manipulacja faktami i informacją nie przystoją w ocenie Gminy organizacjom, które mają zajmować się dziećmi i młodzieżą oraz propagować wśród młodych sportowców zasady zdrowej i uczciwej rywalizacji, bo tym przecież powinien charakteryzować się sport.

FAKTY:
I. Gmina jest właścicielem terenu nad Zalewem Zegrzyńskim, przeznaczonym na cele realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, którym zarządza w ramach gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

II. Jak sama nazwa obiektu wskazuje – Kompleks ma służyć zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz korzystania z urządzeń sportowych.

III. Jest to jedyne tego rodzaju – ogólnodostępne miejsce publiczne położone na terenie Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego, z którego mogą korzystać mieszkańcy, a także wszyscy goście Gminy, wśród których najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy aglomeracji warszawskiej i powiatu legionowskiego.

IV. Dla wszechstronnego wykorzystania walorów Kompleksu na potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe oraz celem podniesienia poziomu i atrakcyjności tego terenu, będącego wizytówką Gminy Nieporęt – Gmina przyjęła ,,Koncepcję w zakresie kierunków docelowego zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa”.
Głównym założeniem Koncepcji jest podział obszaru Kompleksu na strefy funkcjonalne w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych dla jak najszerszego kręgu użytkowników/mieszkańców gminy Nieporęt i gości.
Podział obszaru na strefy funkcjonalne uwzględnia także możliwość funkcjonowania na terenie Kompleksu klubów sportowych i szkółek żeglarskich – w rejonie tzw. ,,zatoki Pilawa”, który uznano za najbardziej optymalny w tym zakresie, w tym także nie kolidujący z Koncepcją Gminy oraz zapewniający bezpieczne poruszanie wszystkich szkolących się amatorów sportów wodnych w rejonie tej zatoki; lokalizacja ta uwzględnia także uwarunkowania komunikacyjne – zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego korzystania z poszczególnych stref funkcjonalnych przez ich użytkowników.

V. Na podstawie w/w Koncepcji został już opracowany projekt zagospodarowania części terenu Kompleksu, który przewiduje urządzenie na tym obszarze następujących ogólnie dostępnych obiektów:

 1. ścieżek rowerowych, rolkowych i nartorolkowych/zimą na narty biegowe;
 2. 4 boisk do piłki siatkowej plażowej z trybunami dla 600 osób;
 3. skateparku;
 4. siłowni zewnętrznej;
 5. wielofunkcyjnego placu zabaw;
 6. plaży piaskowej i trawiastej;
 7. pomostu wypoczynkowego;
 8. ogólnie dostępnej promenady spacerowo – wypoczynkowej wraz z urządzeniami sportowymi i wypoczynkowymi (stoły do tenisa stołowego oraz szachów, trampoliny ziemne, ławki, ławkoleżanki i in.) zlokalizowanej wzdłuż nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w obszarze tzw. „zatoki Nieporęt”.

VI. W dotychczasowej lokalizacji WOŻZ oraz klubów sportowych – Koncepcja przewiduje wybudowanie

 1. wskazanej wyżej – ogólnie dostępnej promenady spacerowo – wypoczynkowej wzdłuż nabrzeża tego terenu wraz z ogólnie dostępnymi urządzeniami sportowymi i wypoczynkowymi, oraz
 2. głównego obiektu Kompleksu – jako centrum zarządzania Kompleksem na odpowiednim poziomie funkcjonalnym, technicznym, sanitarnym i użytkowym spełniającego funkcje administracyjno – biurowe z możliwością jego wielofunkcyjnego – uzupełniającego wykorzystania, w szczególności sale szkoleniowe zapewniające możliwość prowadzenia szkoleń, w tym szkoleń z zakresu sportów wodnych i ratownictwa na wysokim poziomie – w ramach bieżąco realizowanych projektów, w tym
  również badawczych i innowacyjnych.

Odnosząc się szczegółowo do treści Listu otwartego polskich żeglarzy – Gmina zmuszona jest do przedstawienia faktów celem – zdementowania zawartych w nim nieprawdziwych i/lub nieścisłych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną:

 1. Kluby są samodzielnymi podmiotami i to przede wszystkim od klubów zależy ich stan i sytuacja;
 2. Stan klubu, ,,w którym trenowała nasza mistrzyni Anita Włodarczyk”, nie ma żadnego związku z Gminą Nieporęt, w tym ze sprawą dzierżawy terenów gminnych;
 3. Żeglarstwo sportowe i szkolenia młodzieży nad Jeziorem Zegrzyńskim nie jest zagrożone; Yacht Klub Polski Warszawa wystąpił już o nową lokalizacją w rejonie tzw. ,,zatoki Pilawa”, w której mogą zostać zlokalizowane także inne kluby i szkółki żeglarskie;
 4. W kwietniu 2016 r. uległa rozwiązaniu (w związku z upływem okresu na jaki została zawarta) umowa dzierżawy zawarta przez Gminę z WOŻZ w Warszawie oraz Klubem Sportowym ,,Spójnia – Warszawa” oraz Yacht Klubem Polski Warszawa;
 5. Yacht Klub Polski Warszawa zawarł z Gminą umowę dzierżawy w dotychczasowej lokalizacji na bieżący sezon (do 30.11.2016 r.) oraz wystąpił o zawarcie umowy dzierżawy w nowej lokalizacji – w obszarze tzw. ,,zatoki Pilawa”;
 6. WOŻZ w Warszawie i Klub Sportowy ,,Spójnia – Warszawa” odmówiły natomiast zawarcia umowy zarówno w dotychczasowej lokalizacji na tegoroczny sezon – jak też nie są zainteresowane/nie wystąpiły do Gminy o dzierżawę w innej nowej lokalizacji – zajmując obecnie teren gminny bez żadnego tytułu prawnego, wcześniej Klub Spójnia – Warszawa informował Gminę o braku możliwości zawarcia umowy dzierżawy na obecny sezon z powodu niezaplanowania posiedzenia zarządu Klubu do końca wakacji;
 7. Gmina w żadnym wypadku nie zmusza żadnej organizacji do przyjęcia nowego miejsca, to czy organizacje te chcą nadal prowadzić działalność na terenie stanowiącym własność Gminy zależy bowiem tylko od tych organizacji;
 8. Organizacje nie mogą narzucać Gminie, a tym samym wymuszać na właścicielu nieruchomości dostosowania się do ich bezwarunkowych żądań, tym bardziej, że obowiązkiem Gminy jest realizacja zadań Gminy, w tym zabezpieczanie potrzeb jej mieszkańców;
 9. Żadne plany Gminy nie przewidują, aby w dotychczasowym miejscu dzierżawy miały stanąć pomosty ,,na luksusowe jachty najbogatszych ludzi”;
 10. Gmina nie obiecała Klubom (podobnie jak też WOŻZ) żadnych inwestycji; na Gminie nie ciążyły też i nie ciążą żadne zobowiązania wobec klubów sportowych w zakresie jakichkolwiek umów, w tym długoterminowej umowy użyczenia – inne twierdzenia należy ocenić jako świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej;
 11. Wbrew informacjom zawartym w Liście otwartym żeglarzy – nieruchomość nie została przekazana na własność Gminy pod jakimikolwiek warunkiem – lecz na określony cel, który to cel realizuje Gmina; jest to zasadnicza różnica, a mylenie tych faktów stanowi kolejne wprowadzanie w błąd odbiorców Listu i manipulowanie opinią publiczną;
 12. Brak jest również jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że Wójt Gminy Nieporęt nie ma prawa gospodarować tym terenem – powoływanie się na inne opinie w tym zakresie jest gołosłowne i stanowi manipulowanie opinią publiczną.
 13. Powoływanie się na ,,naturalną bazę” nie ma żadnych podstaw oraz zarówno faktycznego jak też prawnego znaczenia; podstawowe znaczenie ma natomiast przysługujące Gminie prawo własności nieruchomości oraz suwerenność Gminy w działaniach podejmowanych przez nią w granicach określonych prawem z uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców;
 14. Przed nabyciem własności nieruchomości przez Gminę – WOZŻ użytkował miejsce dotychczasowej lokalizacji na podstawie Umowy dzierżawy zawartej w dniu 19.12.1997 r. pomiędzy SP – Urzędem Rejonowym w Legionowie a WOZŻ, na okres 5 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2002 r. i poddzierżawiał (podnajmował) tę działkę m.in. Klubowi Sportowemu Spójnia – Warszawa;
 15. Natomiast to WOŻZ i Klub Sportowy Spójnia – Warszawa zajmują obecnie nieruchomość gminną bezumownie/bez żadnego tytułu prawnego i w tej sytuacji Gmina jest zobowiązana do działania zgodnie z przepisami oraz z postanowieniami dotychczasowej umowy dzierżawy – przewidującej określone konsekwencje takiego stanu rzeczy;
 16. Nieprawdziwe są również twierdzenia o ,,karnych opłatach od trenerów”, w rzeczywistości wobec braku jakiejkolwiek umowy uprawniającej WOŻZ oraz Klub Spójnia – Warszawa do korzystania z nieruchomości gminnej, korzystanie z obiektu Kompleksu może odbywać się wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Kompleksu obowiązujących wszystkich jego użytkowników nie będących dzierżawcami na odrębnych warunkach;
 17. Środowisko żeglarskie, które jest rzeczywiście zainteresowane działalnością w tym zakresie, chociażby Yacht Klub Polski Warszawa – z pewnością będzie miało możliwości rozwijania swojej bazy szkoleniowej nad Jeziorem Zegrzyńskim (podobnie jak szkółki żeglarskie), tym bardziej że istnieje możliwość dostosowania miejsca nowej lokalizacji do potrzeb tej działalności w ewentualnie niezbędnym zakresie;
 18. Trudno polemizować z bliżej niedookreślonymi pomysłami i możliwościami na jakie powołuje się List otwarty; jeżeli rzeczywiście istniałyby po stronie organizacji konkretne możliwości i pomysły – mogłyby one przecież zostać wykorzystane także w nowej lokalizacji. Niezależnie od powyższego od 2001 r. – organizacje powołane w Liście otwartym nie przedstawiły żadnej konkretnej i realnej propozycji odnoszącej się do rozwoju własnej bazy wraz potwierdzeniem konkretnych możliwości finansowych/konkretnego źródła finansowania; natomiast stan dotychczasowej bazy szkoleniowej świadczy o podstawowych zaniedbaniach organizacji w zakresie zapewnienia właściwego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży stanu tej bazy (co przecież nie wymagało ani wieloletnich umów ani wielkich nakładów finansowych). Stan tej bazy można ocenić w każdej chwili gołym okiem;
 19. W dotychczasowych umowach dzierżawy, zawieranych przez Gminę – WOŻZ oraz kluby były uprzedzane o braku możliwości ubiegania się o kolejną dzierżawę w przypadku przystąpienia przez Gminę do użytkowania nieruchomości we własnym zakresie według własnej koncepcji zagospodarowania i użytkowania tego terenu (§ 3 umów dzierżawy); z umów jednoznacznie wynikało wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia obecnej sytuacji; okoliczność ta była WOZŻ oraz klubom sportowym doskonale znana i z takimi warunkami/z taką możliwością organizacje świadomie się godziły;
 20. Organizacje nie wskazały dotychczas ilu młodych sportowców w przeciągu ostatnich 15 lat przeszkoliły z terenu Gminy Nieporęt.

Gminie bardzo zależy na rozwoju na tym terenie wszelkich sportów wodnych poprzez zwiększenie dostępności obszaru dla szerokiej grupy podmiotów – w miejsce ograniczania tego dostępu dla dwóch lub jednej organizacji.

Jednocześnie Gmina zmierza do zapewnienia swoim mieszkańcom, jak również gościom, możliwości korzystania z szerokiego zakresu różnych form wypoczynku i rekreacji, pragnąc stworzyć ku temu jak najlepsze i bezpieczne warunki, na jak największym ogólnie dostępnym – odpowiadającym temu obszarze.

Urząd Gminy Nieporęt

wizualizacja projektu2