XLV Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
 4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2017-2025.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 Gminy Nieporęt.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nieporęt instrumentem płatniczym.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach programu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nieporęt oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Kąty Węgierskie – rejon ulicy Strużańskiej i wschodnia strona ulicy Kościelnej, w gminie Nieporęt”.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Nieporęt”.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał