VII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji 2014 – 2018, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia (czwartek) godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Gminy Nieporęt VII kadencji. *

4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Ślubowanie nowowybranych sołtysów.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nieporęt i powiatu legionowskiego, w tym Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za 2014 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nieporęt.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Białobrzegi, gmina Nieporęt

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością przesyłu nieruchomości położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr nr 159/8 i nr 154/35, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony, służebnością gruntową nieruchomości położonej we wsi Zegrze Południowe gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 126/29, stanowiącej własność Gminy Nieporęt.

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Nieporęt za 2014 rok.

14. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za 2014 rok.

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał