.

BG.0002.6.2020    

                                                 Nieporęt, dnia 10 kwietnia 2020 r.  

 Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 55 ust. 2 oraz § 57 ust. 5 Statutu Gminy Nieporęt, uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 59, poz. 1506 ze zm.),  na wniosek Wójta Gminy Nieporęt, zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2020 r. (wtorek), godz. 14.00. Sesja odbędzie się,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawyz dnia  31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na terenie Gminy Nieporęt w 2020 roku w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
  6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt:

/-/ Bogusława Tomasik

Projekty uchwał dostępne w Portalu – eSesja.

Celem śledzenia obrad, rekomenduje się skorzystanie z transmisji on-line sesji Rady Gminy Nieporęt