Organizacja pracy szkół po 24 maja


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracę szkół wciąż regulują przepisy dotyczące zdalnego nauczania.

   13 maja na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, któremu towarzyszyli ministrowie zdrowia i edukacji narodowej, ogłoszono kolejny etap odmrażania życia społecznego, w tym dotyczące opieki i edukacji. Poinformowano, że od 25 maja możliwe będzie przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 w szkołach podstawowych oraz umożliwienie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas ósmych, w szczególności z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty. Organizację tych konsultacji opracują dyrektorzy szkół we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Zaleca się, aby konsultacje odbywały się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca takie konsultacje będą organizowane dla uczniów pozostałych klas i to ze wszystkich przedmiotów. Informacje o organizacji konsultacji dla uczniów w poszczególnych szkołach zostaną podane do publicznej wiadomości przez poszczególne szkoły.

    Wszystko wskazuje na to, że mimo poluzowania dotychczasowych rygorów sanitarnych, wiele restrykcji zostanie z nami na dłużej, przede wszystkim te związane z zachowaniem dystansu społecznego, używaniem środków ochrony osobistej i przestrzeganiem zasad higieny. Sprostanie tym rygorom jest szczególnie trudne, gdy mamy do czynienia z małymi dziećmi. 13 maja test na odwagę oraz radzenie sobie w trudnych warunkach świetnie zdały dzieci, pracownicy i rodzice z Gminnego Przedszkola w Białobrzegach, które jako pierwsze w gminie wznowiło zajęcia opiekuńczo-wychowawcze po przerwie spowodowanej epidemią COVID-19. Jeśli w najbliższym tygodniu na terenie gminy nie wystąpią nieprzewidziane wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu sanitarnemu, od 25 maja do pracy wrócą pozostałe przedszkola gminne, oddziały przedszkolne i klasy I-III w szkołach podstawowych. Istotne znaczenie będzie też miała liczba dzieci zgłoszonych na zajęcia przez rodziców. Wszystkie placówki podjęły działania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Od 25 maja szkoły i przedszkola będą też gotowe do  zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym zajęć rewalidacyjnych.

   Prosimy rodziców o systematyczne pozostawanie w kontakcie ze szkołami i przedszkolami, przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych w celu umożliwienia dyrektorom właściwego przygotowania placówek na przyjęcie dzieci.

H. Galas

15.05.2020