XLIX Sesja Rady Gminy Nieporęt VI kadencji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Nieporęt VI kadencji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowana i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023, w tym odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

12. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Nieporęt, w tym:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Komisji stałych,
3) odczytanie opinii Komisji Gospodarczej,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
5) odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
6) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej
7) przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał.