Edukacja

Dzieci z Ukrainy, które znalazły w Polsce schronienie, mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. Pierwsi ukraińscy uczniowie już rozpoczęli edukację w naszych szkołach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oświatowego, ale także Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dzieci cudzoziemskie mają prawo do kontynuowania nauki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a te najmłodsze (od 3 lat) do korzystania z opieki w przedszkolach. Jedyne co muszą zrobić rodzice, to zgłosić się do najbliższej placówki i wypełnić stosowne dokumenty. 

Kontynuowanie nauki w ukraińskich szkołach

Zamieszczamy, rekomendowaną przez ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki, listę szkół organizujących proces edukacyjny w czasie wojny i adresy wspomagających naukę, platform internetowych. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022. Szczegóły i wersja w języku ukraińskim na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/…/spysok-ofitsiynykh…

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie                     z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645)

Szkoły podstawowe  

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki dzieci i młodzież w wieku 7–18 lat niebędące obywatelami polskim również podlegają obowiązkowi szkolnemu. Mają oni prawo bezpłatnie korzystać z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, na takich samych warunkach jak Polacy.

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest zgłoszenie, przez rodzica, ucznia do danej placówki i wypełnienie na miejscu niezbędnych dokumentów. Dla podstawówek obowiązuje rejonizacja – pierwszeństwo przyjęcia mają osoby zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jeśli jednak nie będzie w niej wolnych miejsc, zostanie wskazana inna placówka.

OBWODY* I SIEDZIBY GMINNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.Nazwa szkołyAdres szkoły, kontaktGranice obwodu szkoły zawierają się   w granicach administracyjnych miejscowości
1Szkoła Podstawowa                  im. Wojska Polskiego             w Białobrzegachul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi, tel.: 22 774 87 13,                    email: sekretariat@spb.nieporet.pl www: http://spb.nieporet.plBeniaminów, Białobrzegi, Rynia
2Szkoła Podstawowa                      im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich                          w Izabelinieul. Szkolna 1, Izabelin, 05-126 Nieporęt, tel.: 22 774 83 22, email: sekretariat@spi.nieporet.pl www: http://spi.nieporet.plAleksandrów, Izabelin, Stanisławów Pierwszy – część miejscowości leżąca po wschodniej stronie kanału Żerańskiego
3Szkoła Podstawowa                      im. Wandy Chotomskiej                         w Józefowieul. Szkolna 62, Józefów, 05-119 Legionowo, tel.: 22 772 30 69, email: sekretariat@spj.nieporet.pl www: http://spj.nieporet.plMichałów-Grabina, Józefów, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra
4Szkoła Podstawowa                        im. Bronisława Tokaja                         w Nieporęcieul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt, tel.: 22 774 83 66, email:spn@nieporet.pl www: http://spn.nieporet.plNieporęt                               z  wyłączeniem Osiedla Głogi i Zegrze Południowe
5Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w ZSP w Wólce Radzymińskiejul. Szkolna 79, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt, tel.: 22 774 87 69, email: sekretariat@zspwr.nieporet.pl www: http://zspwr.nieporet.plWólka Radzymińska
6Szkoła Podstawowa                     im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.                          w Stanisławowie Pierwszymul. Jana Kazimierza 292, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, tel.: 22 774 75 30, email: sekretariat@spsp.nieporet.pl www: http://spsp.nieporet.plKąty Węgierskie, Nieporęt- Osiedle Głogi, Rembelszczyzna, Stanisławów Pierwszy – część miejscowości leżąca po zachodniej stronie kanału Żerańskiego

*Obwody szkół, do których należą poszczególne miejscowości (lub ich części) naszej gminy określa uchwała Nr XXXVIII/14/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego.

Przedszkola gminne

W trakcie trwającego roku szkolnego o przyjęciu dziecka do gminnego przedszkola decyduje dyrektor placówki. Najmłodsi uchodźcy z Ukrainy przyjmowani są do nich na takich samych zasadach i w trybach postępowania rekrutacyjnego jak obywatele polscy.

Na terenie gminy Nieporęt funkcjonują cztery gminne przedszkola publiczne. Są to:

Gminne Przedszkole im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24; 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax: 22 782-21-51
www.gpzp.nieporet.pl
e-mail: gpzp@nieporet.pl
Dyrektor: mgr Anna Kołodziej

Gminne Przedszkole w Nieporęcie

ul. Jana Kazimierza 104; 05-126 Nieporęt
tel./fax: 22 774-82-93
www.gpn.nieporet.pl
e-mail: gpn@nieporet.pl
Dyrektor: mgr Agnieszka Pisarek

Gminne Przedszkole w Białobrzegach

05-127 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 12
tel./fax: 790-239-018

www.przedszkolebialobrzegi.eprzedszkola.pl
e-mail: gpb@nieporet.pl
Dyrektor: Bożena Madej

Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej

ul. Szkolna 79, Wólka Radzymińska, 05-126 Nieporęt
tel./fax: 22 774 87 69
www.zspwr.nieporet.pl
e-mail: spwolkaradz@poczta.onet.pl
Dyrektor: mgr Marta Maliszewska

Więcej informacji Więcej informacji na temat zasad przyjmowania dzieci z Ukrainy do publicznych przedszkoli i szkół można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie