Zasady przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Nieporęcie przy ul. Małołęckiej 62 – zgodnie z uchwałą nr LXIV/106/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12222 ze zm.).

Należy pamiętać, że budowa domu, jego remont lub jakakolwiek rozbiórka, wymagają od właściciela nieruchomości zamówienia i opłacenia kontenera na odpady budowlane. Regulują to zapisy art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Niestety, bardzo często zdarzają się przypadki przywożenia do PSZOK odpadów budowalnych, które zdecydowanie nie pochodzą z drobnego remontu, a więc nie powinny być tam dostarczone. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych powstające w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (np. wymiana glazury, terakoty, paneli, malowanie ścian, sufitów, tapetowanie itp.) – przyjmowane będę w PSZOK – w ilości 3 m3 przypadającej łącznie na jedną nieruchomość, w każdym roku kalendarzowym.

Inaczej mówiąc właściciel danej (jednej) nieruchomości może dostarczyć w ciągu roku kalendarzowego 3 m3 (tj. 3 000 litrów, czyli 25 szt. worków o pojemności 120 l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Ponadto prawo to przysługuje jedynie właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt oraz tym, którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpady budowlane do PSZOK – co należy zrobić?

Właściciel nieruchomości musi złożyć w siedzibie urzędu gminy – wniosek o przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Nieporęt wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika urzędu właściciel nieruchomości otrzyma potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK.

Po otrzymaniu potwierdzenia właściciel nieruchomości może dostarczyć odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego do PSZOK w ilości wskazanej w potwierdzeniu.

Na terenie PSZOK pracownik odbiera od właściciela nieruchomości potwierdzenie prawa do oddania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, sprawdza zgodność ilości dostarczonych odpadów i wskazuje kontener, do którego można je wrzucić.

Ww. dokumenty dostępne są na końcu niniejszej informacji oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, a także na stronie internetowej www.nieporet.pl zakładka Odpady:

  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na końcu informacji),
  • System Gospodarki Odpadami Komunalnymi – informator (na końcu informacji)

oraz BIP/Poradnik Interesanta/Formularze – wnioski/Dział Gospodarki Komunalnej/Wniosek przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK.

Przypominamy, że na PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady:

  • wytworzone w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej,
  • w postaci materiałów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę, materiały izolacyjne, okna, części dachu,
  • części samochodowe,
  • butle gazowe.

Dokładne informacje na powyższy temat można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Nieporęt

Pl. Wolności 1

pok. nr 3 (parter), tel. 22 767 04 48