Tag Archive for: kanalizacja

Budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia

Zakończona została budowa kanalizacji na odcinku Białobrzegi – Rynia, stanowiąca dokończenie opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyńskiego. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska akwenu, dlatego projekt zaliczony został do kluczowych dla województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji to przeszło 10 mln złotych, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych na jego realizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa inwestycji trwała od 2013 roku. Sieć kanalizacyjna zbudowana została w Białobrzegach w ulicy Plażowej, Wojska Polskiego, Wczasowej, na odcinku od pompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie Ośrodka Szkoleniowego IRSS do końca miejscowości, w ulicy Spacerowej wraz z osiedlem Bellona oraz w Ryni w ulicy Polnej, Stegny, Radzymińskiej i Głównej. Szczególnie trudne warunki realizacji robót ziemnych panowały w ulicy Głównej, z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.
Łącznie powstało ok. 9,6 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logotypy_kanalizacja.jpg

kwiecień 2015

maj 2015
maj 2015
czerwiec 2015

Budowa kanalizacji zachód

Projekt przewiduje budowę kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy. Prace rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. W ramach zadania w ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra budowana jest infrastruktura kanalizacyjna wraz z trzema przepompowniami ścieków i odejściami kanalizacyjnymi w obrębie pasa drogowego. W ulicy Łąkowej i Radosnej w Stanisławowie Drugim powstaje sieć kanalizacyjna i jedna przepompownia ścieków, wraz z odejściami w obrębie pasa drogowego, w Józefowie w ulicy Głównej i Dębowej sieć wraz z dwoma przepompowniami i odejściami kanalizacyjnymi.
Łącznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Ścieki z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Legionowie, poprzez nowo budowaną sieć na osiedlu Bukowiec C i Grudzie, a następnie do oczyszczalni Czajka. Kanalizacja eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Koszt całej inwestycji to 9 mln 200 tys. zł, dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności wyniesie prawie 6 mln złotych.
Prace potrwają do połowy 2015 roku.

ul. Główna
ul. Radosna
ul. Radosna

Budowa kanalizacji w ulicy Wolskiej

W ulicy Wolskiej budowana jest kanalizacja grawitacyjna długości 1,9 km wraz z odejściami do poszczególnych posesji, przewody tłoczne długości 0,9 km oraz 2 przepompownie ścieków.

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym zalecany jest obecnie objazd ulicą Strużańską – drogą wojewódzką nr 632.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w drogach publicznych w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie. Łącznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Budowa kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy jest projektem o łącznej wartości przeszło 9 mln złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie projektu przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności w wysokości blisko 6 mln złotych.

Budowa kanalizacji zachód

Podpisane zostały umowy na realizację inwestycji kanalizacyjnej w zachodniej części gminy, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Projekt przewiduje budowę kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy. W ramach zadania w ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim i Woli Aleksandra zbudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna wraz z trzema przepompowniami ścieków i odejściami kanalizacyjnymi w obrębie pasa drogowego. W ulicy Łąkowej i Radosnej w Stanisławowie Drugim zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna i jedna przepompownia ścieków, wraz z odejściami w obrębie pasa drogowego. W Józefowie kanalizacja zbudowana zostanie w ulicy Głównej i Dębowej wraz z dwoma przepompowniami i odejściami kanalizacyjnymi. Łącznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

Ścieki z kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Legionowie, poprzez nowo budowaną sieć na osiedlu Bukowiec C i Grudzie, a następnie do oczyszczalni Czajka. Kanalizacja eksploatowana będzie przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

Koszt całej inwestycji to 9 mln 200 tys. zł, dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności wyniesie prawie 6 mln złotych.
Prace w terenie rozpoczęły się pod koniec lipca i potrwają do połowy 2015 roku.

foto_0566loga.jpg


Tag Archive for: kanalizacja

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Stanisławowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie

 

Z przyjemnością informuję Państwa, że została zakończona oczekiwana przez Mieszkańców realizacja inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra oraz Józefów, co umożliwia wykonanie przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Eksploatatorem sieci będzie Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

 W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest:

  • uzyskanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji – od Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie,
  • wykonanie projektu budowlanego przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
  • wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i projektem;
  • zawarcie z Gminnym Zakładem Komunalnym w Nieporęcie umowy na odprowadzanie ścieków.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

Pragnę przy tym przypomnieć, że Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych, w związku z czym zobowiązana jest do uzyskania w terminie wyznaczonym umową o dofinansowanie – efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie – najpóźniej do dnia 31.05.2016 r., o co uprzejmie zwracam się do Państwa niniejszym pismem.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.

adres: ul. Podleśna 4B, 05-126 Nieporęt

tel. (22) 774-87-89, www.gzk.nieporet.pl, gzk.sekretariat@nieporet.pl

 

Pouczenie:

*przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

 

Podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w Ryni

 

Z przyjemnością informuję Państwa, że została zakończona oczekiwana przez Mieszkańców realizacja inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Ryni, co umożliwia wykonanie przyłączeń Państwa nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Eksploatatorem sieci będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. – Zakład „Dębe” w Wieliszewie.

 W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest:

  • uzyskanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji – od MPWiK w Wieliszewie,
  • wykonanie projektu budowlanego przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
  • wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i projektem;
  • zawarcie z MPWiK w Wieliszewie umowy na odprowadzanie ścieków.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

Pragnę przy tym przypomnieć, że Gmina Nieporęt uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej ze środków unijnych, w związku z czym zobowiązana jest do uzyskania w terminie wyznaczonym umową o dofinansowanie – efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie – najpóźniej do dnia 31.05.2016 r., o co uprzejmie zwracam się do Państwa niniejszym pismem.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. – Zakład „Dębe” w Wieliszewie.

adres:

Zakład „Dębe”

  1. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew

tel. (22) 445-84-50, www.mpwik.com.pl

Komunikat w sprawie  obsługi Klienta w zakresie podłączania do sieci kanalizacyjnej

Uwaga

Pouczenie:

*przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Przyjmowanie interesantów na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie