Poprawa efektywności energetycznej

Informacje o stosowanych środkach efektywności energetycznej przekazywane są na bieżąco, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Nieporęt, facebook-u Gminy Nieporęt oraz w lokalnej gazecie Wieści Nieporęckie.

Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51 i 2020);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060 oraz z 2019 r. poz. 1501);
  6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek3-2-1030x4.jpg

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych przygotowało pakiet informacji dla właścicieli nieruchomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Udostępniona została strona internetowa, na której znajdują się treści dotyczące:

  •  obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
  • podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty,
  • dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Ww. informacje są o tyle istotne, że w obliczu gwałtownie rosnących cen energii, właściwa efektywność energetyczna danego budynku, to konkretne rozwiązania projektowe, i to one powinny być punktem wyjścia przy realizacji inwestycji związanej m.in. z termomodernizacją danego obiektu budowlanego. Właściwy dobór rozwiązań technologicznych czy materiałów
pozwoli zabezpieczyć konkretne gospodarstwa domowe przed wzrostem kosztów związanych z ogrzaniem budynku. Przy eksploatacji obiektów budowlanych najwyższe koszty związane są z ich ogrzewaniem, czy chłodzeniem i przekładają się na konkretne nośniki energii. Dlatego też działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków będą miały największy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, a w konsekwencji na oszczędności finansowe. Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli przeprowadzimy termomodernizację w sposób kompleksowy. Oczywiście, jeśli np. ze względów finansowych chcemy rozłożyć prace na etapy, to jest taka możliwość, ale kolejność wykonywanych prac ma kluczowe znaczenie. Ściany, okna, dach budynku generują różne, czasem bardzo duże straty ciepła. Pierwszym krokiem w stronę wyższej efektywności energetycznej, nie powinna być, więc tylko wymiana samego kotła, gdyż poprawienie jego sprawności nie zmieni znacząco obniżenia kosztów ogrzewania.

Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach:

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku?
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-zmniejszyc-koszty-ogrzewania-i-chlodzenia-budynku

Planujesz termomodernizację budynku? Potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu?
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-na-termomodernizacje-budynku

Z obowiązującymi przepisami i procedurami w obszarze charakterystyki budynków można zapoznać się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Zdjęcie: Pixabay